Home » Státní okresní archivy » SOkA Chomutov/Kadaň » Činnosti státního okresního archivu

Činnosti státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v přiměřeném rozsahu odvozeném z předmětu činnosti Archivu. Státní okresní archiv zejména:

  • prostřednictvím archivních inspektorů provádí kontrolu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby u původců v jeho působnosti; za tímto účelem vede evidenci příslušných subjektů,
  • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, přejímá a eviduje přírůstky archiválií, zajišťuje jejich delimitace a zpracovává lokaci svěřených archivních souborů,
  • připravuje podklady a navrhuje řediteli Archivu uložení sankce fyzickým a právnickým osobám za přestupky a správní delikty podle zákona,
  • poskytuje vlastníkům nebo držitelům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby,
  • v rámci vymezené působnosti vede základní evidenci Národního archivního dědictví archiválií u něj uložených a archiválií uložených mimo archiv a druhotnou evidenci Národního archivního dědictví kulturně-vědeckých institucí,
  • zajišťuje všestrannou péči o svěřenou část Národního archivního dědictví a provádí jeho inventuru,
  • zpracovává podklady k návrhům na prohlášení archiválií nebo archivních souborů za archivní kulturní památky a za národní kulturní památky,
  • zpracovává archiválie, archivní fondy a archivní sbírky a vyhotovuje k nim archivní pomůcky,
  • kontroluje fyzický stav archiválií a podmínky v depozitářích, vyhodnocuje stav jejich mikroklimatu a odstraňuje případně zjištěné závady a jejich příčiny,
  • zajišťuje konzervaci a restaurování archiválií,
  • zajišťuje využívání, studium a nahlížení do archiválií, archivních fondů a sbírek a vykonává agendu s tím spojenou,
  • vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie,
  • spravuje knihovnu odborné literatury v oboru archivnictví, spisové služby a regionální historie a doplňuje knižní fond,
  • podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů,
  • podílí se na výstavních a prezentačních aktivitách Archivu.