(Czech) Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Archivní bohatství SOkA, pocházející z teritoria jazykově německého Jablonecka a Tanvaldska, bylo po roce 1960 obohaceno o dokumenty z prostoru Železnobrodska, regionu národnostně odlišného (neboť českého), hospodářsky a kulturně však velmi blízkého (výroba a export skla a bižuterie, textilnictví).

Osídlení Jablonecka je relativně mladé a skladba spravovaných archivních materiálů tomu odpovídá. Nejstarší originální dokumenty pocházejí až z druhé poloviny 16. století. Jde o zlomky železnobrodských dolovacích rejstříků. Cenné archiválie dokumentují realitu Jablonecka i pro období století sedmnáctého a osmnáctého. Za všechny je nutno jmenovat alespoň německy psanou rodovou kroniku Kittlů z Jablonce nad Nisou – Kokonína, či zeměpanská a vrchnostenská privilegia města Železného Brodu, popřípadě místní cechovní privilegia. Většina archiválií uložených v SOkA ale vznikla až ve století devatenáctém a dvacátém. Nelze především nevzpomenout rozsáhlý Archiv města Jablonec nad Nisou, jež sice obsahuje písemnosti z let 1716 – 1945, valná část materiálu ale pochází až z období po roce 1850. Pouze studiem tohoto fondu lze pochopit závratný a s žádnou jinou lokalitou zřejmě nesrovnatelný, z výroby a exportu proslulého ”jabloneckého zboží” vycházející zbohatlický vzestup města Jablonce, nazývaného kdysi v reminiscenci na americkou zlatokopeckou horečku poloviny 19. století ”rakouská Kalifornie”. Zájem badatelů budí ale především pozůstalosti lokálních vlastivědných badatelů. V první řadě je třeba připomenout písemnosti znalce jablonecké historie Karla Richarda Fischera, dále smržovského genealoga a historika sklářství Josefa Meissnera, železnobrodského vlastivědce Františka Sochora či navarovského archeologa a místopisce Viléma Vaníčka. Spíše mezi zajímavosti uložené v archivu lze zařadit originál rukopisu jedné z (v regionu rozšířených) pašijových her, železnobrodskou Hru o umučení Páně, z roku 1791. Kuriozitou je pak osobní pozůstalost tajemné osobnosti 18. století Jana Josefa Antonína Eleazara Kittla, zázračně úspěšného lékaře z obce Šumburk na Jablonecku, přezdívaného ”Faust Jizerských hor”. V jeho fondu je uložena například tzv. čarodějná kniha.

V současné době spravuje SOkA celkem 1 200 fondů o celkové délce 2 150 bm.

Přehled nejdůležitějších fondů

Politická správa

* – Okresní úřad Jablonec nad Nisou I 1855 – 1938 (1949) /74,01 bm/
* – Okresní úřad Železný Brod 1855 – 1868 /7,70 bm/
* – Landrát Jablonec nad Nisou 1938 – 1945 /25,08 bm/
* – Okresní národní výbor Jablonec nad Nisou 1945 – 1990 (1997) /295,34 bm/
* – Okresní národní výbor Semily, expositura Železný Brod 1945 – 1948 /11,79 bm/
* – Okresní úřad Jablonec nad Nisou II (1976) 1990 -2000 /8,20 bm/
* – Okresní soud Železný Brod 1850 – 1950 /95,90 bm/
* – Okresní soud Jablonec nad Nisou 1849 – 1971 /90,62 bm/
* – Okresní soud Tanvald 1850 – 1949 (1950) /51,22 bm/
* – Úřední soud Jablonec nad Nisou 1938 – 1945 /35,88 bm/
* – Úřední soud Tanvald 1938 – 1945 /18,41 bm/
* – Okresní prokuratura Jablonec nad Nisou 1955 – 1973 /5,10 bm/
* – Internační a sběrná střediska 1945 – 1951 /14,87 bm/
* – Sčítání lidu 1921 /14,76 bm/
* – Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou 1945 – 1988 /7,17 bm/
* – Okresní služba Státního úřadu statistického Jablonec nad Nisou 1946 – 2001 /5,15 bm/

Samospráva

* – Okresní zastupitelstvo Jablonec nad Nisou 1865 – 1928 /20,33 bm/
* – Okresní zastupitelstvo Tanvald 1865 – 1928 /1,75 bm/
* – Okresní zastupitelstvo Železný Brod 1864 – 1935 /13,87 bm/
* – Archiv města Jablonec nad Nisou 1716 – 1945 /162,67 bm/
* – Archiv města Železný Brod 1582 – 1945 /41,01 bm/
* – Archiv města Smržovka 1760 – 1945 /28,00 bm/
* – Archiv města Rychnov u Jablonce nad Nisou 1851 – 1953 /5,55 bm/
* – Archiv města Tanvald 1855 – 1945 (1948) /3,68 bm/
* – Městský národní výbor Jablonec nad Nisou 1945 – 1990 /86,05 bm/

Církve

* – Děkanský úřad církve římskokatolické Jablonec nad Nisou 1692 – 1990 /6,79 bm/
* – Farní úřad církve římskokatolické Šumburk 1756 – 1934 /0,15 bm/
* – Starokatolická obec pro Jablonec nad Nisou a okolí 1907 – 1936 /0,12 bm/

Školství

* – Státní odborná škola pro umělecký průmysl Jablonec nad Nisou 1871 – 1945 /3,90 bm/
* – Střední průmyslová škola Jablonec nad Nisou 1945 – 1977 /1,38 bm/
* – Odborná škola sklářská Železný Brod 1920 – 1962 /9,31 bm/

Politické strany

* – KSČ – okresní výbor Jablonec nad Nisou 1945 – 1989 /42,00 bm/

Spolky

* – Živnostenský a musejní spolek Jablonec nad Nisou 1865 – 1945 /2,50 bm/
* – Ostrostřelci Jablonec nad Nisou 1869 – 1910 /0,12 bm/
* – Česká Beseda Jablonec nad Nisou 1871 – 1892 /0,12 bm/
* – Sokol Železný Brod 1862 – 1950 /8,50 bm/
* – Hasičská župa Palacký, Brázdova č.51 Železný Brod 1887 – 1957 /4,50 bm/
* – Vlastivědná komise Železný Brod 1948 – 1954 /1,75 bm/
* – Pamětní knihy Panteon Malá Skála 1831 – 1935 /0,80 bm/
* – Pamětní knihy restaurace U kalicha Besedice 1914 – 1957 /0,24 bm/
* – Leuteltova společnost Jablonec nad Nisou 1923 – 1924 /0,12 bm/

Osobní fondy

* – Kittel – rodinná pozůstalost Kokonín 1664 – 1875 /0,12 bm/
* – Schwann – rodinná pozůstalost Jablonec nad Nisou 1762 – 1894 /0,36 bm/
* – Staffen Josef – osobní pozůstalost Smržovka 1837 – 1850 /0, 12 bm/
* – Staffen Celestýn – osobní pozůstalost Smržovka 1839 – 1868 /0,24 bm/
* – Fischer Karl Richard, Dr. – osobní pozůstalost Jablonec nad Nisou 1871 – 1934 /3,76 bm/
* – Meissner Josef – osobní pozůstalost Smržovka 1878 – 1970 /9,16 bm/
* – Kwaysserová Marie – osobní pozůstalost Smržovka 1880 – 1899 /0,12 bm/
* – Klanteová Margarete, Dr. – osobní pozůstalost Jablonec nad Nisou 1888 – 1945 /0,48 bm/
* – Vaníček Vilém, Ing. – osobní pozůstalost Navarov 1900 – 1951 /0,57 bm/
* – Leutelt Gustav – osobní pozůstalost Josefův Důl 1900 – 1940 /0,12 bm/
* – Hrdý P. Jan Nepomuk Josef – osobní pozůstalost Josefův Důl 1903 – 1940 /0,12 bm/
* – Sochor František – osobní pozůstalost Železný Brod 1910 – 1981 /1,80 bm/
* – Vladimír Mikolášek – osobní pozůstalost Železný Brod 1918 – 1997 /9,34 bm/
* – Hübner Alfréd – osobní pozůstalost Huť 1915 – 1997 /5,40 bm/
* – Vorel Josef – osobní pozůstalost Jablonec nad Nisou 1928 – 1988 /0,48 bm/

Specializované fondy k dějinám hospodářství

* – Cech soukeníků Železný Brod 1666 – 1861 /0,41 bm/
* – Cech pekařů, mlynářů a perníkářů Železný Brod 1707 – 1861 /0,45 bm/
* – Cech kovářů, kolářů a zámečníků Železný Brod 1707 – 1861 /0,37 bm/
* – Pojizerský průmyslový a vývozní ústav Železný Brod 1922 – 1949 /5,16 bm/
* – Obvodní komise domácké práce pro výrobu zboží sklářského Jablonec nad Nisou 1923 – 1938 /0,59 bm/
* – Odborná skupina vývozců jabloneckého zboží Jablonec nad Nisou 1945 – 1948 /0,46 bm/
* – Hospodářská skupina maloobchodu Jablonec nad Nisou 1945 – 1950 /1,72 bm/

Knihovna

Knihovna SOkA je tvořena především domácí i zahraniční literaturou z oboru archivnictví, historie a pomocných věd historických. Knihovní fond dále obsahuje publikace dokládající minulost i současnost jabloneckého regionu a dějiny česko – německých vztahů. Obsahuje 11 000 titulů evidovaných v databázi Clavius (včetně periodik). Obsahuje i historický knižní fond původního Městského muzea a archivu v Železném Brodě, a z části knižní fond bývalého Státního archivu v Jablonci nad Nisou.