(Czech) Informace pro žadatele o zapůjčení archiválií na výstavy

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Žádost se podává řediteli Státního oblastního archivu v Litoměřicích (dále jen Archiv). Žádost musí obsahovat vyjádření žadatele, že je schopen dostát Základním podmínkám pro vystavení archiválií“ (příloha č. 1). V případě nejasností ohledně podmínek pro vystavení archiválií, žadatel může kontaktovat pracovníky restaurátorské dílny. Doporučujeme žádat minimálně půl roku před konáním výstavy.
Pokud ředitel zápůjčku povolí, Archiv uzavře s žadatelem smlouvu o zápůjčce (příloha č. 2). Žadatel je povinen archiválie pojistit na své náklady proti všem škodám. Pojistná hodnota archiválií se uvede do smlouvy o zápůjčce, není-li známá, žadatel uhradí náklady na odhad ceny archiválie.
Restaurátoři pořídí protokol o stavu archiválie před výstavou a tento záznam doplní o údaje o stavu archiválií po výstavě. K protokolu se přiloží tzv. „světelný životopis archiválie“, který vyplní vystavovatel. Protokol o stavu archiválie a Světelný životopis je součástí předávacího protokolu (příloha č. 3). Pracovníci archivu dohlíží na instalování a likvidaci výstavy a kontrolují podmínky během výstavy.
V případě zájmu o vystavování archiválií, které jsou v péči archivu na základě smlouvy o úschově, budou archiválie zapůjčeny po předložení kopie smlouvy uzavřené mezi žadatelem a vlastníkem.

Přílohy