Informace pro žadatele o zapůjčení archiválií na výstavy

Žádost se podává řediteli Státního oblastního archivu v Litoměřicích (dále jen Archiv). Žádost musí obsahovat vyjádření žadatele, že je schopen dostát Základním podmínkám pro vystavení archiválií“ (příloha č. 1). V případě nejasností ohledně podmínek pro vystavení archiválií, žadatel může kontaktovat pracovníky restaurátorské dílny. Doporučujeme žádat minimálně půl roku před konáním výstavy.
Pokud ředitel zápůjčku povolí, Archiv uzavře s žadatelem smlouvu o zápůjčce (příloha č. 2). Žadatel je povinen archiválie pojistit na své náklady proti všem škodám. Pojistná hodnota archiválií se uvede do smlouvy o zápůjčce, není-li známá, žadatel uhradí náklady na odhad ceny archiválie.
Restaurátoři pořídí protokol o stavu archiválie před výstavou a tento záznam doplní o údaje o stavu archiválií po výstavě. K protokolu se přiloží tzv. „světelný životopis archiválie“, který vyplní vystavovatel. Protokol o stavu archiválie a Světelný životopis je součástí předávacího protokolu (příloha č. 3). Pracovníci archivu dohlíží na instalování a likvidaci výstavy a kontrolují podmínky během výstavy.
V případě zájmu o vystavování archiválií, které jsou v péči archivu na základě smlouvy o úschově, budou archiválie zapůjčeny po předložení kopie smlouvy uzavřené mezi žadatelem a vlastníkem.

Přílohy