Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou

Archivní bohatství SOkA, pocházející z teritoria jazykově německého Jablonecka a Tanvaldska, bylo po roce 1960 obohaceno o dokumenty z prostoru Železnobrodska, regionu národnostně odlišného (neboť českého), hospodářsky a kulturně však velmi blízkého (výroba a export skla a bižuterie, textilnictví).

Osídlení Jablonecka je relativně mladé a skladba spravovaných archivních materiálů tomu odpovídá. Nejstarší originální dokumenty pocházejí až z druhé poloviny 16. století. Jde o zlomky železnobrodských dolovacích rejstříků. Cenné archiválie dokumentují realitu Jablonecka i pro období století sedmnáctého a osmnáctého. Za všechny je nutno jmenovat alespoň německy psanou rodovou kroniku Kittlů z Jablonce nad Nisou – Kokonína, či zeměpanská a vrchnostenská privilegia města Železného Brodu, popřípadě místní cechovní privilegia. Většina archiválií uložených v SOkA ale vznikla až ve století devatenáctém a dvacátém. Nelze především nevzpomenout rozsáhlý Archiv města Jablonec nad Nisou, jež sice obsahuje písemnosti z let 1716 – 1945, valná část materiálu ale pochází až z období po roce 1850. Pouze studiem tohoto fondu lze pochopit závratný a s žádnou jinou lokalitou zřejmě nesrovnatelný, z výroby a exportu proslulého ”jabloneckého zboží” vycházející zbohatlický vzestup města Jablonce, nazývaného kdysi v reminiscenci na americkou zlatokopeckou horečku poloviny 19. století ”rakouská Kalifornie”. Zájem badatelů budí ale především pozůstalosti lokálních vlastivědných badatelů. V první řadě je třeba připomenout písemnosti znalce jablonecké historie Karla Richarda Fischera, dále smržovského genealoga a historika sklářství Josefa Meissnera, železnobrodského vlastivědce Františka Sochora či navarovského archeologa a místopisce Viléma Vaníčka. Spíše mezi zajímavosti uložené v archivu lze zařadit originál rukopisu jedné z (v regionu rozšířených) pašijových her, železnobrodskou Hru o umučení Páně, z roku 1791. Kuriozitou je pak osobní pozůstalost tajemné osobnosti 18. století Jana Josefa Antonína Eleazara Kittla, zázračně úspěšného lékaře z obce Šumburk na Jablonecku, přezdívaného ”Faust Jizerských hor”. V jeho fondu je uložena například tzv. čarodějná kniha.

V současné době spravuje SOkA celkem 1 200 fondů o celkové délce 2 150 bm.

Přehled nejdůležitějších fondů

Politická správa

* – Okresní úřad Jablonec nad Nisou I 1855 – 1938 (1949) /74,01 bm/
* – Okresní úřad Železný Brod 1855 – 1868 /7,70 bm/
* – Landrát Jablonec nad Nisou 1938 – 1945 /25,08 bm/
* – Okresní národní výbor Jablonec nad Nisou 1945 – 1990 (1997) /295,34 bm/
* – Okresní národní výbor Semily, expositura Železný Brod 1945 – 1948 /11,79 bm/
* – Okresní úřad Jablonec nad Nisou II (1976) 1990 -2000 /8,20 bm/
* – Okresní soud Železný Brod 1850 – 1950 /95,90 bm/
* – Okresní soud Jablonec nad Nisou 1849 – 1971 /90,62 bm/
* – Okresní soud Tanvald 1850 – 1949 (1950) /51,22 bm/
* – Úřední soud Jablonec nad Nisou 1938 – 1945 /35,88 bm/
* – Úřední soud Tanvald 1938 – 1945 /18,41 bm/
* – Okresní prokuratura Jablonec nad Nisou 1955 – 1973 /5,10 bm/
* – Internační a sběrná střediska 1945 – 1951 /14,87 bm/
* – Sčítání lidu 1921 /14,76 bm/
* – Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou 1945 – 1988 /7,17 bm/
* – Okresní služba Státního úřadu statistického Jablonec nad Nisou 1946 – 2001 /5,15 bm/

Samospráva

* – Okresní zastupitelstvo Jablonec nad Nisou 1865 – 1928 /20,33 bm/
* – Okresní zastupitelstvo Tanvald 1865 – 1928 /1,75 bm/
* – Okresní zastupitelstvo Železný Brod 1864 – 1935 /13,87 bm/
* – Archiv města Jablonec nad Nisou 1716 – 1945 /162,67 bm/
* – Archiv města Železný Brod 1582 – 1945 /41,01 bm/
* – Archiv města Smržovka 1760 – 1945 /28,00 bm/
* – Archiv města Rychnov u Jablonce nad Nisou 1851 – 1953 /5,55 bm/
* – Archiv města Tanvald 1855 – 1945 (1948) /3,68 bm/
* – Městský národní výbor Jablonec nad Nisou 1945 – 1990 /86,05 bm/

Církve

* – Děkanský úřad církve římskokatolické Jablonec nad Nisou 1692 – 1990 /6,79 bm/
* – Farní úřad církve římskokatolické Šumburk 1756 – 1934 /0,15 bm/
* – Starokatolická obec pro Jablonec nad Nisou a okolí 1907 – 1936 /0,12 bm/

Školství

* – Státní odborná škola pro umělecký průmysl Jablonec nad Nisou 1871 – 1945 /3,90 bm/
* – Střední průmyslová škola Jablonec nad Nisou 1945 – 1977 /1,38 bm/
* – Odborná škola sklářská Železný Brod 1920 – 1962 /9,31 bm/

Politické strany

* – KSČ – okresní výbor Jablonec nad Nisou 1945 – 1989 /42,00 bm/

Spolky

* – Živnostenský a musejní spolek Jablonec nad Nisou 1865 – 1945 /2,50 bm/
* – Ostrostřelci Jablonec nad Nisou 1869 – 1910 /0,12 bm/
* – Česká Beseda Jablonec nad Nisou 1871 – 1892 /0,12 bm/
* – Sokol Železný Brod 1862 – 1950 /8,50 bm/
* – Hasičská župa Palacký, Brázdova č.51 Železný Brod 1887 – 1957 /4,50 bm/
* – Vlastivědná komise Železný Brod 1948 – 1954 /1,75 bm/
* – Pamětní knihy Panteon Malá Skála 1831 – 1935 /0,80 bm/
* – Pamětní knihy restaurace U kalicha Besedice 1914 – 1957 /0,24 bm/
* – Leuteltova společnost Jablonec nad Nisou 1923 – 1924 /0,12 bm/

Osobní fondy

* – Kittel – rodinná pozůstalost Kokonín 1664 – 1875 /0,12 bm/
* – Schwann – rodinná pozůstalost Jablonec nad Nisou 1762 – 1894 /0,36 bm/
* – Staffen Josef – osobní pozůstalost Smržovka 1837 – 1850 /0, 12 bm/
* – Staffen Celestýn – osobní pozůstalost Smržovka 1839 – 1868 /0,24 bm/
* – Fischer Karl Richard, Dr. – osobní pozůstalost Jablonec nad Nisou 1871 – 1934 /3,76 bm/
* – Meissner Josef – osobní pozůstalost Smržovka 1878 – 1970 /9,16 bm/
* – Kwaysserová Marie – osobní pozůstalost Smržovka 1880 – 1899 /0,12 bm/
* – Klanteová Margarete, Dr. – osobní pozůstalost Jablonec nad Nisou 1888 – 1945 /0,48 bm/
* – Vaníček Vilém, Ing. – osobní pozůstalost Navarov 1900 – 1951 /0,57 bm/
* – Leutelt Gustav – osobní pozůstalost Josefův Důl 1900 – 1940 /0,12 bm/
* – Hrdý P. Jan Nepomuk Josef – osobní pozůstalost Josefův Důl 1903 – 1940 /0,12 bm/
* – Sochor František – osobní pozůstalost Železný Brod 1910 – 1981 /1,80 bm/
* – Vladimír Mikolášek – osobní pozůstalost Železný Brod 1918 – 1997 /9,34 bm/
* – Hübner Alfréd – osobní pozůstalost Huť 1915 – 1997 /5,40 bm/
* – Vorel Josef – osobní pozůstalost Jablonec nad Nisou 1928 – 1988 /0,48 bm/

Specializované fondy k dějinám hospodářství

* – Cech soukeníků Železný Brod 1666 – 1861 /0,41 bm/
* – Cech pekařů, mlynářů a perníkářů Železný Brod 1707 – 1861 /0,45 bm/
* – Cech kovářů, kolářů a zámečníků Železný Brod 1707 – 1861 /0,37 bm/
* – Pojizerský průmyslový a vývozní ústav Železný Brod 1922 – 1949 /5,16 bm/
* – Obvodní komise domácké práce pro výrobu zboží sklářského Jablonec nad Nisou 1923 – 1938 /0,59 bm/
* – Odborná skupina vývozců jabloneckého zboží Jablonec nad Nisou 1945 – 1948 /0,46 bm/
* – Hospodářská skupina maloobchodu Jablonec nad Nisou 1945 – 1950 /1,72 bm/

Knihovna

Knihovna SOkA je tvořena především domácí i zahraniční literaturou z oboru archivnictví, historie a pomocných věd historických. Knihovní fond dále obsahuje publikace dokládající minulost i současnost jabloneckého regionu a dějiny česko – německých vztahů. Obsahuje 11 000 titulů evidovaných v databázi Clavius (včetně periodik). Obsahuje i historický knižní fond původního Městského muzea a archivu v Železném Brodě, a z části knižní fond bývalého Státního archivu v Jablonci nad Nisou.