Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Louny

V SOkA Louny jsou uloženy fondy vzniklé činností různých původců z oblasti vymezené rozsahem lounského okresu. V současné době archiv ve dvou depozitářích přechovává 712 archivních fondů a sbírek o celkovém rozsahu 2210 běžných metrů. Z tohoto počtu je inventarizováno 1854 bm, tj. 84%.

Převážnou část archiválií tvoří písemnosti týkající se státní správy a obecní samosprávy, dále např. školství, spolkového života, cechů, církevní správy, zemědělských družstev či osobní pozůstalosti významných regionálních osobností. Vlastní páteř archivu představují fondy měst a okresních úřadů. Pro starší období lze za klíčové považovat archivy měst Loun a Žatce, v menší míře také Podbořan a Postoloprt, obsahující historické prameny značné kulturní hodnoty. Mezi nimi vyniká osm soudních knih města Loun z let 1347-1517, prohlášených za kulturní památky, a rozsáhlý soubor listin a listů od roku 1317.

Z fondu města Žatce lze upozornit především na kopiář městského písaře Jana ze Žatce, založený roku 1383, a na mladší tzv. kopiář Staňkův z 15. století. Obsahují opisy nejdůležitějších městských privilegií a množství dokumentů z každodenního života města a jeho obyvatel.

Mezi drobnými fondy obcí je unikátem soubor pěti panovnických a tří šlechtických privilegií z let 1535-1785, dochovaný v Archivu městečka Buškovice. Z novodobých fondů mají klíčový význam písemnosti okresních úřadů či později okresních národních výborů Louny, Žatec, Podbořany, obsahující nepřeberné množství informací pro dobu od poloviny 19. století, např. evidenci spolků a živností nebo sčítací operáty pro bývalé politické okresy Louny a Žatec z roku 1921. Od poloviny 19. století jsou častěji dochovány i fondy obecních úřadů, obsahující mimo jiné obecní kroniky. Z osobních fondů si zaslouží zmínku písemná pozůstalost předního arabisty E. Glasera z let 1872-1931.

Kromě archivních fondů jsou důležité také soubory vzniklé sbírkovou činností, zejména sbírka hudebnin, obsahující dvoudílný latinský graduál z dílny Pavla Mělnického z roku 1530 a český zpěvník z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory z roku 1563, dále sbírky pečetidel, fotografií, map a plánů či soudobé dokumentace.

Badatelna a knihovna

Badatelna je umístěna v západním křídle historické budovy archivu na lounském náměstí a nabízí osm míst. Badatelům je k dispozici prezenční knihovna regionální literatury (cca 1200 svazků), odborná knihovna historické literatury a edic (cca 13000 svazků) a řada základních historických a archivních časopisů.

Soupis kronik SOkA Louny 1729-2006

Soupis všech obecních, spolkových, školních a farních kronik uložených v Státním okresním archivu Louny. Kroniky jsou součástí příslušných archivních fondů. V programu Excel. Autor: Bohumír Roedl. Aktualizace 01/2014.

Soupis kronik okresu Louny (xlsx)

Regionální bibliografie okresu Louny

Bibliografie článků a studií s historickou tematikou, pořízená z časopisů Vlastivědný sborník okresu Louny (VSOL, 1930-1949, 1992-1994), Krajem Lučanů (KL, 1927-1949), Unsere Heimat (1928-1941), Kulturní měsíčník Louny (KML, 1960-1991), Kulturní měsíčník Žatec (KMŽ 1958-1990) a Regiz-Lounský kraj (1996-2001). Bibliografie obsahuje předmětná hesla, klíčová slova a je zpracována v programu Excel. Aktualizace 01/2014.

Regionální bibliografie okresu Louny 2018 (xlsx)

– PhDr. Bohumír Roedl, 2005

Přílohy