Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Most

V SOkA Most je uloženo 735 fondů a sbírek o celkovém rozsahu 1 526,38 bm. Z nich je již 650 odborně zpracováno, i když některé pouze částečně. K zpřístupněným materiálům bylo doposud vyhotoveno 665 archivních pomůcek všech druhů. Z historického hlediska je stěžejním fondem Archiv města Most, obsahující písemnosti z let 1315-1945. Jeho rozsah činí 227,90 bm. Nejrozsáhlejším souborem je však, se svými 349 bm, Okresní národní výbor Most II.

Dalšími významnými a badatelsky nejvyhledávanějšími fondy jsou: Archiv města Hora Svaté Kateřiny (1528) 1552-1945; 18,15 bm, Archiv města Horní Litvínov 1553-1945 (1948); 18,55 bm, Archiv města Lom 1836-1945 (1946); 3,25 bm, Městský národní výbor Most (1940) 1945-1990 (1992); 104,05 bm, Městský národní výbor Meziboří 1945-1990; 19,70 bm, Městský národní výbor Litvínov (1943) 1945-1990; 18,55 bm, Městský národní výbor Lom (1892) 1945-1990; 17,30 bm, Okresní národní výbor Most I (1944) 1945-1960 (1961); 5,60 bm, Okresní národní výbor Litvínov (1945) 1949-1960; 3,50 bm, KSČ – okresní výbor Most 1947-1989; 26,75 bm. Z dalších typů fondů jsou hojně využívány rovněž písemnosti škol a spolků.

Nejstarší písemností, uloženou v SOkA Most, je listina z roku 1315, vydaná rychtářem, purkmistrem a přísežními města Mostu zdejšímu měšťanovi. Prvním dochovaným královským privilegiem je listina krále Jana Lucemburského z roku 1327. Nejstarší městskou knihou jsou účty na stavbu zdejšího farního kostela Nanebevzetí Panny Marie z let 1517-1519. Tento kostel vstoupil do povědomí veřejnosti v roce 1975 svým přesunem, který proběhl z důvodu rozsáhlé těžby hnědého uhlí.

Z novodobých materiálů jsou významné právě studie, dokumentující likvidaci starého Mostu i řady obcí zdejšího okresu.

SOkA Most se může rovněž pochlubit Sbírkou soudobé dokumentace, obsahující novinové výstřižky o událostech, které proběhly jak v Mostě, tak na dalších místech regionu. Po torzovité sadě výstřižků počínající rokem 1868 zahrnuje sbírka ucelenou řadu od roku 1952 až do současnosti. Badatelsky velmi využívaná je také Sbírka fotografií a grafik okresu Most, obsahující 47 755 fotografií a dalších 2 393 jednotlivin, jako jsou negativy, diapozitivy či fotoalba.

Badatelna a knihovna

Badatelna má kapacitu šest míst a nejedná-li se o zvlášť složité studijní téma, není nutné její návštěvu předem objednávat. Badatelé zde mají k dispozici nejen inventáře všech dosud zpracovaných archivních fondů, ale i příruční knihovnu, obsahující například všeobecné encyklopedie, jazykové slovníky a základní místopisné příručky. Další studijní literatura se nachází v odborné a regionální knihovně SOkA Most.

– Mgr. Ivan Víšek, 2005