Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Teplice

V archivu je uloženo 1244 archivních fondů z let 1360-2003 o rozsahu 2685 bm, z nichž je zpracováno 2067 bm, zinventarizováno 1830 bm a nezpracováno 617 bm.

Fondy přístupné badatelům jsou z následujících oblastí:

Politická správa

Okresní úřady, zastupitelstva, silniční správa

Finanční správa

Okresní berní správy, berní úřady, finanční úřady, josefínský a stabilní katastr

Samospráva do roku 1945

Městská a obecní samospráva po roce 1850 a archivy měst a obcí před rokem 1850

Cechy

Cechy a živnostenská společenstva

Národní výbory

Okresní národní výbory (Teplice,Bílina,Duchcov) a městské a místní národní výbory, místní správní komise

Justiční správa

Okresní soudy , okresní prokuratury, úřední soud, živnostenský soud, internační střediska, Domov výchovy mládeže

Policie a četnictvo

Četnická oddělení, četnické stanice, Státní policejní úřad

Školství

Místní školní rady, školy mateřské, hlavní, farní, obecné a národní,školy Ústřední matice školské, školy měšťanské, osmileté a devítileté, gymnázia a reálky, odborné školy průmyslové, školy pokračovací, ekonomické a zdravotní, Učitelský ústav Ústřední matice školské, učňovské školy, odborná učiliště

Osobní fondy

Osobní pozůstalosti významných místních průmyslníků, kulturních pracovníků, lékařů, hudebníků, funkcionářů samosprávy aj.

Podniky

Elektrárenské podniky, podniky stavební, komunální, podniky služeb, Renotex, Wika, Investing a další

Peněžní ústavy

Záložny, spořitelny, kampeličky,

Zdravotní a sociální zařízení

Ústav národního zdraví, okresní péče o mládež, dětské domovy

Pojišťovny

Okresní národní pojišťovna

Politické a odborové organizace

Okresní odborová rada, výbory ROH, politické strany (KSČ )

Výbory národní fronty

Okresní a místní akční výbory Národní fronty, okresní výbory Národní fronty

Družstva

Družstva výrobní, stavební a spotřební, zemědělská družstva (JZD)

Spolky a organizace do roku 1948

České a německé spolky studentské, mládežnické, sportovní, aviatické, podpůrné, sociální, dobročinné, stavební, náboženské, spolky sportovní a tělocvičné, spolky hasičské, spolky ostrostřelců a veteránů, kulturní a osvětové, divadelní, zkrašlovací, čtenářské, pěvecké, hudební, muzejní, zábavní, Národní jednota severočeská, Svaz Němců v Čechách

Společenské organizace po roce 1948

Mládežnické, ženské, zdravotnické a jiné (Svaz čsl.-sovětského přátelství, Svaz bojovníků za svobodu, Česká tábornická unie aj.)

Kulturní a osvětová zařízení

Divadlo, symfonický orchestr, Domy kultury, Socialistická akademie, Akademie J.A.Komenského

Církevní instituce

Vikariáty, děkanáty, farní úřady, bratrstva,

Nacistické fondy

Landráty, pracovní úřad, úřední soud, pracovní soud, četnické stanice, policejní úřad Teplice, Volkssturm, NSDAP a k ní přičleněné organizace,

Sbírky

Sbírka plakátů, map a plánů, pečetidel a razítek, rukopisů, starých tisků, fotografií

Knihovna

Knihovna má 18 500 svazků historické, umělecko-historické a regionální literatury. Její základ tvoří knihovna teplického a bývalého bílinského městského muzea. Je umístěna v budově archivu. Její svazky se půjčují výhradně k presenčnímu studiu ve studovně.

– PhDr. Květoslava Kocourková, 2004