Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Chomutov se sídlem v Kadani

Archivní fondy a sbírky

V našich archivních fondech naleznete dokumenty z následujících oblastí:
1) politická správa do roku 1945 – okresní (okresní úřady); policie a četnictvo do roku 1945 (četnické stanice, četnický úřad, státní policejní úřad)

politická správa po roce 1990 – okresní úřady (Okresní úřad Chomutov)

2) finanční správa – okresní (do 1945: berní správa, berní úřady; po 1945: okresní finanční správa); místní; katastry (josefský, stabilní katastr)

3) justiční správa – justiční správa s soudy před rokem 1949 (okresní soudy); justiční správa a soudy po roce 1949 (okresní soudy, místní lidové soudy); orgány veřejné žaloby po roce 1949 (okresní prokuratury); advokátní kanceláře; okresní notářství; orgány výkonu trestu (okresní soudní věznice)

4) samospráva do roku 1945 – městská a obecní (archivy měst a obcí); okresní (okresní výbory); národní výbory v roce 1918; samospráva zájmová (cechy a živnostenská společenstva)

samospráva po roce 1990 – městská a obecní (městské a obecní úřady)

5) německá nacistická správa a organizace v letech 1938-1945 – německá politická správa (Landraty, pracovní úřady); německá finanční správa; německá justiční správa; německé politické organizace a spolky (NSDAP, SA, SS – okresní a místní organizace)

6) národní výbory v letech 1945-1990 – městské a místní národní výbory; okresní národní výbory; sběrné tábory a odsunová střediska

7) školy a školství – školská správa (okresní a místní školní rady); mateřské školy; školy hlavní a farní (triviální); školy obecné, národní a měšťanské; základní školy osmileté a devítileté; školy střední, odborné, učňovské, živnostenské a pokračovací; zvláštní školy

8) zdravotnická a sociální zařízení

9) nemocenské, úrazové, penzijní pojišťovny a léčebné fondy

10) politické a odborové organizace – okresní výbory KSČ; okresní výbory Národní fronty; okresní a základní organizace ROH

11) organizace a spolky do roku 1948

12) společenské organizace po roce 1948 – složky Národní fronty (Čs. červený kříž, Čs svaz požární ochrany, Čs. svaz pro tělesnou výchovu a sport, Český myslivecký svaz, Český svaz chovatelů, Český svaz protifašistických bojovníků, Český svaz tělesné výchovy, Český svaz žen, Socialistický svaz mládeže, Socialistická akademie, Svaz čs.-sov. přátelství aj.) – okresní a místní organizace

13) kulturní a vědecké ústavy a zařízení – muzea a knihovny

14) církevní správa – farní a děkanské úřady

15) osobní fondy

16) zemědělské a družstevní organizace, spotřební družstva – státní statky; jednotná zemědělská družstva; jednotná spotřební družstva (Jednota)

 

sbírky:

– sbírka fotodokumentace zaniklých obcí okresu Chomutov
– sbírka fotografií a negativů
– sbírka listin
– sbírka mapa a plánů
– sbírka pečetí
– sbírka rukopisů
– sbírka soudobé dokumentace
– sbírka typářů a razítek

soupis fondů a sbírek v SOkA Chomutov

 

Kroniky v SOkA Chomutov

kroniky měst a obcí

školní kroniky

farní kroniky

různé (rodinné kroniky, kroniky spolků aj.)

 

Knihovna

V naší knihovně naleznete více než 10.000 svazků publikací z historických i příbuzných oborů (archivnictví, dějiny umění, památková péče apod.). Shromažďujeme zejména regionální literaturu či publikace, týkající se nějakým způsobem reálií či událostí, spojených s okresem Chomutov.

Přílohy