Ceník služeb Státního oblastního archivu v Litoměřicích

podle ustanovení § 17 vyhlášky 213/2012, kterou se mění vyhláška 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
Rozsah poskytovaných služeb se může lišit podle technického vybavení a kapacitních možností jednotlivých pracovišť SOA v Litoměřicích.

A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií a ověřování kopií pořízených archivem

Pořízení výpisu nebo opisu archiválie 50,- Kč za každou i započatou stránku

B. Reprodukce archiválií

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)

A4 A3
1.1 Černobílé jednostranné:
1.1.1    z volných listů 5,- Kč 8,- Kč
1.1.2    z vázaných listů 7,-Kč 12,- Kč
1.2 Černobílé oboustranné:
1.2.1    z volných listů 8,- Kč 12,- Kč
1.2.2    z vázaných listů 17,-Kč 22,- Kč
1.3 Barevné jednostranné:
1.3.1    z volných listů 25,- Kč 38,- Kč
1.3.2    z vázaných listů 33,-Kč 46,- Kč
1.4 Barevné oboustranné:
1.4.1    z volných listů 40,- Kč 60,- Kč
1.4.2    z vázaných listů 53,-Kč 80,- Kč

2. Digitální reprodukce

2.1 Digitální reprodukce dvourozměrné předlohy
2.1.1 Skenování předloh do formátu A3 včetně 25,- Kč
2.1.2 Snímek digitálním fotoaparátem 25,- Kč
2.1.3 Skenování archiválií na průhledné podložce (např. mikrofilm, deska) jednoho pole 50,- Kč
2.1.4 Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy (1 obraz) 25,- Kč
2.2 Zápis dat
2.2.1 CD včetně zápisu dat 40,- Kč
2.2.2 DVD včetně zápisu dat 60,- Kč

Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav. Základní rozlišení 300 dpi lze zajistit pouze u reprodukcí pořízených scannerem.

C. Potvrzování shody

Potvrzení shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem 30,- Kč za každou i započatou stránku.

D. Rešerše, manipulační poplatky

1. Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů)
rešerše / 1 hodina výkonu 500,- Kč
2. Manipulační poplatky
balné zásilky v balících 30,- Kč
balné zásilky v obálkách do 1kg 20,- Kč

Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.

E. Osvobození od úhrad

 1. Od poplatků jsou osvobozeny:
  1. státní orgány a státní fondy
  2. diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob
  3. územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny
  4. právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny
  5. fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána
  6. církve za vydání opisu, výpisu nebo kopie z matrik vedených těmito církvemi do 31. prosince 1949
 2. Od poplatků jsou osvobozeny úkony:
  1. související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o zaměstnanosti, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby
  2. prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední
  3. pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem
  4. pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou žádosti o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem
  5. pro účely využití volebního práva
  6. související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,
  7. stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,
  8. potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu
 3. V souladu s čl. 3 badatelského řádu mohou badatelé se souhlasem archivu s pomocí vlastního bezdotykového reprodukčního zařízení zhotovit badatelské kopie zapůjčeného materiálu, a to bezplatně

V Litoměřicích 1. 10. 2014

PhDr. Marek Poloncarz
Ředitel Státního oblastního archivu
v Litoměřicích