Činnost oddělení

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly:

  • plní funkci odborného oddělení pro archivní soubory uložené v jím spravovaných depozitářích
  • zpracovává archiválie, archivní fondy a sbírky a vyhotovuje k nim archivní pomůcky; pracovníci oddělení jsou správci tematických skupin archivních souborů,
  • v oblasti svého zaměření zpracovává podklady pro evidenci Národního archivního dědictví,
  • přejímá a eviduje přírůstky archiválií, zajišťuje jejich delimitace a zpracovává lokaci a provádí inventuru svěřených archivních souborů,
  • zpracovává podklady k návrhům na prohlášení archiválií nebo archivních souborů za archivní kulturní památky a za národní kulturní památky,
  • provádí prověrky fyzického stavu archiválií a podmínek v depozitářích a zajišťuje odstraňování zjištěných závad,
  • provádí vyhledávání a zpracování požadovaných údajů,
  • podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu.