Činnost oddělení

Oddělení v rámci stanoveného předmětu činnosti a odborného zaměření plní při výkonu působnosti Archivu zejména tyto úkoly:

  • zjišťuje a odstraňuje závady na fyzickém stavu archiválií a jejich příčiny, provádí konzervátorské a restaurátorské práce,
  • ve spolupráci s oddělením správy fondů a sbírek umožňuje nahlížet do uložených archiválií, poskytuje informace o archiváliích a možnostech jejich využití, vyhledává v uložených archiváliích údaje, pořizuje, výpisy, opisy, a kopie, ověřuje je, zpracovává matriční rešerše a vykonává agendu s tím spojenou,
  • spravuje centrální knihovnu odborné literatury v oboru archivnictví, spisové služby a regionální historie a koordinuje činnost a doplňování knižního fondu knihoven vnitřních organizačních jednotek Archivu,
  • koordinuje kulturní a výstavní aktivity Archivu,
  • podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů.