Činnost odboru

Odbor při zabezpečení výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly:

 • zpracovává návrh rozpočtu Archivu a provádí kontrolu jeho účelného a plynulého čerpání; za tím účelem organizačně a administrativně zajišťuje související úkoly a ve spolupráci s vedoucími organizačních článků Archivu zabezpečuje věcnou náplň položek rozpočtu,
 • provádí vnitřní rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu,
 • sestavuje a dodržuje účtový rozvrh pro dané účetní období a vede kompletní účetnictví o stavu a pohybu majetku Archivu v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem
 • vede evidenci veškerého movitého a nemovitého majetku a finančních prostředků a provádí jeho inventarizaci,
 • rozpracovává metodiku, usměrňuje a kontroluje nakládání vnitřních organizačních jednotek s poskytnutými zálohami na provoz jejich činnosti,
 • ve spolupráci s příslušnými odbory ministerstva zajišťuje v rámci systému SAP R/3 podklady pro pravidelné účetní závěrky a pro vypracování státního závěrečného účtu kapitoly 314 – MV za uplynulý rok,
 • zpracovává dokumentaci programového financování, zabezpečuje realizaci nových investic a stavební údržby objektů, zajišťuje dokumentaci staveb a správu nemovitostí,
 • zabezpečuje materiálně technické vybavení Archivu a jeho vnitřních organizačních jednotek,
 • zajišťuje evidenci a kontrolu stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení jednotlivých organizačních článků Archivu a zajišťuje správu informačního systému Archivu,
 • připravuje podklady pro provedení nezávislého vnitřního auditu v Archivu,
 • vede hlavní pokladnu Archivu,
 • zajišťuje technické činnosti Archivu včetně na úseku požární bezpečnosti, bezpečnosti práce a energetiky,
 • zajišťuje pro potřeby Archivu a jeho vnitřních organizačních jednotek správní, právní a mzdovou agendu včetně sociálního a zdravotního pojištění a činnosti související s vedením agendy fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • zajišťuje a organizuje hospodárné využívání dopravních prostředků Archivu,
 • koordinuje a zajišťuje běžnou údržbu a provoz budov Archivu v Litoměřicích.