Činnost pobočky

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly:

  • pečuje o svěřenou část Národního archivního dědictví a zpracovává podklady pro jeho evidenci,
  • zpracovává archiválie a archivní soubory a vyhotovuje k nim archivní pomůcky,
  • přejímá a eviduje přírůstky archiválií, zajišťuje jejich delimitace a zpracovává lokaci svěřených archivních souborů,
  • zpracovává podklady k návrhům na prohlášení archiválií nebo archivních souborů za archivní kulturní památky a za národní kulturní památky,
  • provádí prověrku fyzického stavu archiválií a podmínek v depozitářích a podniká kroky nezbytné k nápravě v případě ohrožení archiválií,
  • zajišťuje využívání, studium a nahlížení do archiválií uložených v pobočce, vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie,
  • spravuje knihovnu odborné literatury,
  • podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu.