(Czech) Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 1

Obal publikace Porta Bohemica číslo 1
Obal publikace Porta Bohemica číslo 1

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2001

Počet stran: 213

ISBN: 80-86067-54-8

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo nainfo@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Eva Semotanová / Nejstarší mapa Českého středohoří
Václav Bůžek / ,,Dobré přátelství“ v listech Pětipeských z Chýš na sklonku předbělohorské doby
Daniela Brokešová / Život v koleji svatého Bernarda v Praze. Příspěvek k dějinám generálního studia cisterciáků v 17. a 18. století
Hana Legnerová / Židé na Podbořansku na přelomu 17. a 18. století (Panství Nepomyšl, Krásný Dvůr a Široké Třebčice
Otto Chmelík / Friedrichovská sklárna v Horní Chřibské ve světle vartenberských privilegií z let 1504, 1560 a 1612
Helena Smíšková / Šlechtické rodinné archivy jako historický pramen
Martin Myšička / Nadace ke zřízení piaristické koleje v Mostě
Anna Smolková / Korespondence mezi třeboňským vrchním archivářem Antonínem Markusem a roudnickým archivářem Karlem Jeřábkem
Kolektiv autorů / Historické skalní rytiny v Labských pískovcích (1. etapa dokumentace v okolí Jetřichovic)
Hana Pátková – Vladimír Peša / Nález mincí z období konvenční měny z Oken v Podbezdězí
Recenze
Berthold Waldstein Wartemberg / Markvartici. Z historie nejstarší české šlechty z ranné doby vlády Přemyslovců, Praha 2000
Jaroslav Panáček (ed.) / Regesta Lippensia. Anotovaná edice pramenů k dějinám České Lípy do roku 1437, Česká Lípa 2000
Marie Vojtíšková / Židé v České Lípě, Česká Lípa 1999
Petr Jenč – Vladimír Peša / Nejstarší osídlení severních Čech, Česká Lípa 2000
Miloslav Sovadina / Dějiny okresního archivu Česká Lípa, Ústí nad Labem 1997
Aus dem Nachlaß Aehrenthal. Briefe und Dokumente zur oesterreichisch-ungarischen Innen- und Aussenpolitik 1885-1912, Graz 1994
Zprávy