(Czech) Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 3

Obal publikace Porta Bohemica číslo 3
Obal publikace Porta Bohemica číslo 3

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2005

Počet stran: 382

ISBN: 80-86971-01-5

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Mark A. Brandon / The Counter Reformation of Jiří Popel z Lobkovic in Chomutov (1591)
Jan Kilián / Majetkové poměry Filipa Fabricia
Pavel Marek / Roudničtí Lobkovicové a pobělohorské konfiskace
Jiří Kubeš / Sídelní strategie knížat z Lobkovic ve Vídni v raném novověku (1624-1734)
Bohumil Baďura / K počátkům obchodu se sklem mezi Čechami a Mexikem
Václav Zeman / Německá evangelická obec v České Kamenici v letech 1901-1945
Jaroslav Čechura – Alena Roupovská / Polyxena Lobkovská: Poučná historie jednoho dluhu
Hana Legnerová / Neznámé plánky židovského osídlení Mělnicka z roku 1727
Anna Smolková / Schwarzenberská správa minerálních zřídel v Břvanech u Loun v letech 1911-1949
Vojtěch Vaněk / Listiny z doby předhusitské a husitských válek v okresním archivu v Děčíně
Recenze
Petr Holodňák – Ivana Ebelová (edd.) / Žatec, Praha (Lidové noviny) 2004
Bohumír Roedl (ed.) / Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587, Praha (Koniasch Latin Press) 2003
Lucia Giorgi / Caserta e gli Acquaviva. Storia di una Corte dal 1509 al 1634, Caserta (Spring Edizioni s.r.l.) 2004
Luděk Rejchrt / Na horách ležící. Dějiny evangelického sboru v Křížlicích, b. m. (Pierot) 2004
Zprávy