(Czech) Informace o úřadu

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Poznámky:

1: Název /
Česká republika – Státní oblastní archiv v Litoměřicích

2: Důvod a způsob založení /
Správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby zřízen Zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. Funkci zřizovatele plní Ministerstvo vnitra ČR

3: Organizační struktura /
Viz výroční zprávy na tomto webu.

4: Kontaktní spojení /
Viz rubrika Archivy na tomto webu

5: Platby od veřejnosti /
Lze poukázat na bankovní účet č. 19-2549881/0710 nebo je lze složit v hotovosti v badatelnách archivu

6: IČ /
70979464

7: DIČ /
Nejsme plátci DPH

8: Dokumenty/
Seznamy hlavních dokumentů /
Rozpočet /

9: Žádosti o informace /
žádosti o informace lze podat ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích osobně, písemně na adrese SOA nebo elektronicky na adrese info@soalitomerice.cz

10: Příjem žádostí a dalších podání /
žádosti o vydání opisů, výpisů či kopií lze podat na všech kontaktních místech uvedených v bodu 4

11: Opravné prostředky /
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí a to k subjektu, který rozhodnutí vydal

12: Formuláře /
badatelský list – lze získat ve všech badatelnách kontaktních míst

13: Popisy postupů – návody na řešení životních situací /

14: Předpisy / Nejdůležitější /

Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Zákon 500/2004 Sb. Správní řád

15: Úhrady za poskytování informací /
nevybírají se

16: Licenční smlouvy /

17: Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. /
Viz úřední deska na tomto webu