(Czech) Povinnosti likvidátorů a insolvenčních správců

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanovuje povinnost likvidátorům a insolvenčním správcům postarat se o dokumenty úpadce do uplynutí jejich skartačních lhůt tak, aby nedošlo k jejich zničení. Zároveň musí umožnit místně příslušnému státnímu oblastnímu archivu, kterým je pro Ústecký a Liberecký kraj Státní oblastní archiv v Litoměřicích (nebo některý z jeho státních okresních archivů, které jsou jeho vnitřními organizačními jednotkami), výběr archiválií. Tento výběr se dělí na:

I. výběr archiválií ve skartačním řízení

– povinnost umožnit výběr archiválií ve skartačním řízení stanovuje § 7 odst. 3 zákona pouze v případě, že likvidovaný subjekt byl veřejnoprávním původcem podle § 3 odst. 2 zákona nebo již dříve vyřazoval dokumenty podle § 8 odst. 4 zákona,

II. výběr archiválií mimo skartační řízení

– tento výběr probíhá u původců zmíněných v § 3 odst. 2 zákona (soukromoprávní původci).
O výběru archiválií ve skartačním řízení i mimo skartační řízení je pověřeným zaměstnancem státního archivu sepsán protokol.

Právnickým osobám, které vstoupily do likvidace nebo insolvenčního řízení před 1. lednem 2014 vzniká ještě jedna zásadní povinnost, a tou je předložení potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce při výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku. Toto potvrzení vydává na základě žádosti státní oblastní archiv popř. místně příslušný státní okresní archiv současně s protokolem o výběru archiválií.

Likvidátorům často vzniká problém, kam uložit dokumenty, které státní oblastní archiv nevybral za archiválie a kterým ještě neuplynula povinná skartační lhůta. Pokud není možno uložit tyto dokumenty u žádné osoby, která byla součástí zanikající organizace (majitel, jednatel, likvidátor apod.), je řešením využití služeb soukromých komerčních spisoven. Je však bezpodmínečně třeba dbát na to, aby spisovna měla koncesi opravňující k tomuto druhu podnikání, viz Seznam komerčních spisoven v Ústeckém a Libereckém kraji.

Pokud je likvidován původce dokumentů zmíněný v § 3 odst. 1 zákona, měl by být jeho spisový materiál s dosud neuplynutou skartační lhůtou uložen na základě § 69 odst. 3 písm. b) zákona do správního archivu ministerstva, které zanikající subjekt zřídilo.

Přílohy