(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší, Supplementum 16. Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 19. – 20. dubna 2013 v Jičíně

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily - Turnov - Jičín

Rok vydání: 2013

Počet stran: 479

ISBN: 978-80-86254-28-9

ISSN: 1211-975X

Cena: 230 Kč

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

Úvodní slovo (Eva Bílková)
Robert Kvaček / Odkaz Karla Kazbundy
Karel Kazbunda, historik a archivář
Zdeněk Beneš / Karel Kazbunda v kontextech české historiografie
Miroslav Novotný / Jihočeské kořeny Karla Kazbundy
Jitka Bílková / Karel Kazbunda Jičínu a Jičín Karlu Kazbundovi
Jitka Bílková / Karel Kazbunda Jičínu a Jičín Karlu Kazbundovi
Milada Sekyrková – Marek Ďurčanský / Univerzitní oslavy 1948 a Karel Kazbunda
Karel Chutný – Radka Janků / Karel Kazbunda „ve službách“ jičínského archivu
Karol Bílek / Přátelství Karla Kazbundy a soboteckého vlastivědného pracovníka Miroslava Vlacha
† Zdeněk Šamberger / Má setkání a korespondence s Karlem Kazbundou
Josef Tomeš / Setkání s Karlem Kazbundou. O jednom mezigeneračním dialogu českých historiků
Kazbundovo historické dílo
Martin Kučera / Setkávání. Konfese editora
Roman Pazderský / Kazbundovo pojetí Gollovy školy
Marek Fapšo / Kazbundova „Stolice dějin na pražské universitě“. Sekundární literatura nebo pramen?
Petr Kovařík / Sabina: Nedokončené pochybnosti Karla Kazbundy
Michal Kamp / Karel Kazbunda v éře Havlíčkovy glorifikace
Vladimír Růžek / Ke knižnímu vydání Kazbundova díla „Karel Havlíček Borovský“
Alena Šubrtová / Pozůstalost Karla Kazbundy v Archivu Národního muzea
Eduard Kubů – Jiří Šouša / Deutsche Agrarpartei in Böhmen a česko-německá vyrovnávací jednání v předvečer Velké války. Příspěvek ke Kazbundově reflexi role nejvýznamnější německé občanské strany
Archivní rozluka
Leopold Auer / Neuere Forschungen zum Schicksal des archivalischen Erbes der Habsburgermonarchie nach dem Ersten Weltkrieg
Imre Ress / Kaiserliches und königlich-ungarisches Archiverbe und die nationalen Geschichtsschreibungen in Wendezeiten
Eva Drašarová / Československo-rakouská archivní a spisová rozluka. Archivy ve věčném pohybu, aneb časy se mění
Jan Kahuda – Milan Vojáček / Dědictví archivní rozluky. Stopou Karla Kazbundy?
Martin Halata / Archivní rozluka 1919-1925. Vznik a úkoly Archivu Pražského hradu
Helena Chvojková / Karel Kazbunda a archivní a spisová rozluka s Rakouskem
Stefan Lehr / Vzpomínky Karla Kazbundy na Vídeň a rakouské a sudetoněmecké archiváře
Pavel Holát / Vídeňští archiváři Karel Kazbunda a František Roubík
Eva Chodějovská / „Všestranně použitelný, výjimečně svědomitý, přesný a spolehlivý důstojník.“ Zapomenutý historický kartograf a archivář Josef Paldus a jeho podíl na československo-rakouské archivní rozluce
Milan Ducháček / „Maximum, kterého bylo možno dosáhnout.“ Václav Chaloupecký, centralizace slovenského archivnictví a archivní rozluka s Maďary
Jan Kramář / Václav Dragoun – poštovní úředník, historik a muzejník
Lenka Linhartová / Česko-slovenská archivní a spisová rozluka v souvislosti s rozpadem České a Slovenské federativní republiky
Ochrana kulturního dědictví a mezinárodní právo
Bohumil Jiroušek / Dějiny kultury v pojetí Ernsta Bernheima
Marek Krejčí / Kulturní dědictví jako předmět mezinárodního práva veřejného
Magda Němcová / Imunita proti zabavení a mobilita předmětů kulturní hodnoty
Jiří Smitka / Fürstenberský archiv na Křivoklátě – jeho osudy od koupě Československým státem v roce 1929 po současnost
Kristina Uhlíková / Jednání o nárocích Československé republiky na umělecká díla z rakouských sbírek po 1. světové válce
Závěrečné slovo (Jitka Bílková a Jan Kahuda)
Appendix
Bibliografie Karla Kazbundy (Jitka Bílková a Jan Kahuda)
Účastníci konference
Doprovodný program konference
Obrazová příloha