(Czech) 50 let CHKO Český ráj: sborník referátů z mezinárodní konference konané ve dnech 20 až 22. října 2005 v Lázních Sedmihorkách. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 11

Autor: NAVRÁTIL, Ivo - ŠOLTYSOVÁ, Lenka (red.)

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Správu CHKO Český ráj v Turnově

Místo vydání: Turnov

Rok vydání: 2006

Počet stran: 408

ISBN: 80-86254-14-3

ISSN: 1211-975X

Cena: 200 Kč

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

Zahájení konference (Maguelonne Déjeant-Pons, Petr Skokan, Radko Samek, Ulrich Voigt)
Václav Ziegler / Vznik hodnot Českého ráje
Jitka Petrušková / Vzpomínky na zakládání CHKO Český ráj
Petr Rybář: O původu znaku CHKO Český ráj
Václav Petříček / Český ráj v historii a souvislostech české i evropské územní ochrany přírody a krajiny
Milan Damohorský / Chráněná krajinná oblast Český ráj a její ochrana z pohledu práva
Robert R. Novotný / Vnímání ochrany přírody v kontextu doby, aneb od dezinterpretací ke skutečnosti
Tomáš Řídkošil / Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
Václav Cílek / Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje – dvoufázový model
Stanislav Čech – Daniel Smutek / Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
Jan Mertlík / V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa
Jan Prostředník – Petr Šída / Mezolitické osídlení pseudokrasových skalních dutin v Českém ráji
Vladimír Peša / Využívání skalních dutin v Českém ráji v mladší době bronzové až halštatské
František Gabriel – Kamil Podroužek / Pracovní hypotéza k raně novověkému sídlení na pískovcích
Ivan Peřina / Pozoruhodné relikty na hradě Zbiroh
Josef Dneboský – Theodor Honický / Branžežské hamry
Vladimíra Jakouběová / Stavební památky lidové architektury v oblasti Českého ráje a Pojizeří
Bohumil Reš / Památné stromy v Českém ráji
Anna Švecová / Památné stromy a houby
Anna Lepšová / Mykologický průzkum v CHKO Český ráj
Janusz Korybo / Jodla pospolita w Parku Narodowym Gór Stolowych
Martin Křivánek / Invazní druhy vyšších rostlin v CHKO Český ráj a dopad jejich šíření na biologickou rozmanitost
Martin Šandera / Obojživelníci a plazi v Českém ráji a jejich soužití s člověkem
Zdeněk Mrkáček / Změny ve složení ptačí fauny v historii Českého ráje
Jaroslav Klápště – Josefa Klápšťová / Dosavadní výsledky kroužkování ptáků v přírodní rezervaci Žabakor
Pavel Kverek / Výsledky kroužkování ptáků při jihozápadní hranici Českého ráje
Jiří Stonawski / Lesní hospodářství a ochrana přítrody v CHKO Český ráj
Lenka Stuchlíková / Rybníky v CHKO Český ráj
Zdeněk Kašpárek – Jan Prostředník – Tomáš Řídkošil / Jizera a povodně v Turnově
Milena Roudná / Propojení přírodního a kulturního dědictví
Maguelonne Déjeant-Pons / The Implementation of the European Landscape Convention
Martin Weber / Evropská úmluva o krajině a příspěvky k jejímu naplňování v ČR
Vlastimil Kostkan – Marek Banaš / Zásady managementu evropsky významných lokalit na příkladu 15 demonstračních území
Jan Horník / Evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 v Českém ráji
Martina Pásková / Staronový fenomén geoparků
František Jeřábek / Hodnotový základ posuzování krajinného rázu
Ondřej Mirovský / Vliv kulturní krajiny CHKO Český ráj ve 20. století na příkladu Libošovicka
Lukáš Bílek / Zastavování krajiny Českého ráje
Cecilia Jaswa Rusnak – Brian Orland – Jan Hendrych / Reciprocal Benefits of Student Service-Learning in Addressing the Needs of Heritage Landscapes
Jan Hendrych a kol. / Krajina Březnicka z pohledu péče o kulturní krajinu: příkladová územní studie “Analýza urbanizovaných porostních struktur krajiny Březnicka”
Jan Borský / Výzkum porostních struktur a možnosti rehabilitace vrchu Říp
Pavel Jakubec / Vývoj dopravní sítě na území Českého ráje od 18. do 20. století
Markéta Kovaříková / Rychlostní komunikace R35 Českým rájem
Miloš Matoušek / Humanice průtahu silnice I/35 v obcích Karlovice, Hrubá Skála, Ktová
Karel Markvart / Značené turistické trasy v Českém ráji
Hana Maierová / Turistika v Českém ráji. Sdružení Český ráj a jeho aktivity
Jitka Málková / Vliv turistiky na vegetaci a půdu
Miloš Šejn / Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
Eva Lukášová / Pohledy na zámky a krajinné partie Českého ráje ze zámeckých sbírek
Vlasta Matoušová – Tomáš Kučera / Inspirace přírodou. Výtvarné umění na Turnovsku po roce 1945
Karol Bílek / Český ráj v literatuře
Na závěr (Lenka Šoltysová)
Seznam účastníků
Obrazová příloha