(Czech) František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 25. – 26. dubna 2003 v Semilech. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 8

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje se sídlem v Turnově

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2003

Počet stran: 335

ISBN: 80-86254-08-9

ISSN: 1211-975X

Cena: 130 Kč

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

Zahájení konference (Karol Bílek)
Jiří Štaif / František Ladislav Rieger a česká národní elita 19. století
Robert Sak / Rieger – konzervativec, nebo liberál?
Josef Blüml – Bohumil Jiroušek / František Ladislav Rieger v českém dějepisectví
Marek Cetwiński / F. L. Rieger w encyklopediach polskich
Vratislav Doubek / Obraz Ruska v politice F. L. Riegra a F. Palackého (40.-70. léta)
Milena Lenderová / Mezi Paříží a Moskvou. Riegrovy cesty na jaře roku 1867
Milan Hlavačka / František Ladislav Rieger a Jiří Kristián kníže Lobkowicz ve vzájemné korespondenci
Helena Kokešová / Ke vztahu Gustava Eima a Františka Ladislava Riegra
Marie L. Neudorflová / Ženy rodiny F. L. Riegra a jejich účast ve veřejné sféře
Marie Ryantová / Marie Červinková–Riegrová jako spolupracovnice svého otce
Jana Malínská / Protichůdné názory české společnosti na vzdělávání dívek a žen v 19. století
Jan Županič / Nobilitace českých elit v Rakousko–uherské monarchii
Milada Sekyrková / F. L. Rieger a spolková činnost
Jiřina Masnerová / František Ladislav Rieger a technika
Milan Vojáček / Čechové, na řípu! F. L. Rieger, cukrovarník v Malči
Magdaléna Pokorná / Jiljí Vratislav Jahn – první životopisec F. L. Riegra
Jaroslava Honcová / Palacký a Rieger v Říčanech za prusko-rakouské války v roce 1866
Milena Nyklová / Obrana Nerudova
Marie Macková / »Naše město jako věrná stráž … « O přibližování a vzdalování se politických vůdců venkovu
Lydia Baštecká / »Rozmilý a upřímný příteli.« Rieger v korespondenci východočeských vlastenců
Karol Bílek / F. L. Rieger a jeho přítel Václav Jaromír Černý, okresní tajemník v Libáni
Vlastimil Svěrák / Riegrův jihlavský stoupenec Antonín Musil
Ludomír Kocourek / Počátky českého školství v Podkrušnohoří
Zdeněk Hojda / Riegrův pomník na Kozákově
Oldřiška Tomíčková / Riegrův obelisk v Hořicích
Ivo Navrátil / Riegrův pomník v Semilech
Závěr konference (Milan Hlavačka)
Účastníci konference