(Czech) Karl Kraus – jičínský rodák a světoobčan / in Jičín geboren, in der Welt zu Hause: sborník referátů z mezinárodní konference, konané ve dnech 21. – 23. dubna 2004 v Jičíně. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 9

Autor: NAVRÁTIL, Ivo - MACUROVÁ, Naděžda (red.)

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Památník národního písemnictví Praha a Regionální muzeum a galerii Jičín

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2004

Počet stran: 351

ISBN: 80-86254-10-0

ISSN: 1211-975X

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

Distrubici zajišťuje Regionální muzeum a galerie v Jičíně

 

Obsah:

Předmluva / Einleitung (Naděžda Macurová)
Úvodní slova / Geleitworte (Jaromír Gottlieb, Martin Puš, Eva Wolfová)
I.
Kurt Krolop / Karl Kraus und die böhmischen Länder / Karl Kraus a české země
Christian Wagenknecht / Schreiben im Horizont des Druckens: Karl Kraus / Psaní v horizontu tištěného textu: Karl Kraus
Leo Lensing / Chutzpe am Schreibtisch. Szenen aus einer möglichen Biographie / Chucpe u psacího stolu. Scény z jednoho potenciálního životopisu
Ekkehard W. Haring / Kraus, Kafka und das Mauscheln (Facetten eines Identitätsdiskurses) / Kraus, Kafka a židovská mluva (Fasety identického diskursu)
Friedrich Pfäfflin / „Meine materielle Sorge wurzelt in Prag“ (Revision einer Fehleinschätzung) / „Má hmotná starost má kořeny v Praze“ (Oprava hodnocení jedné chyby)
II.
Jaromír Loužil / Karl Kraus a jeho boj proti ornamentu / Karl Kraus und sein Kampf gegen das Ornament
Jiří Stromšík / Karl Kraus bei Elias Canetti / Karl Kraus u Eliase Canettiho
Friedrich Rothe / Karl Kraus und Frank Wedekind / Karl Kraus a Frank Wedekind
Gerald Stieg / Karl Kraus in der aktuellen französischen Medienkritik / Role Karla Krause ve francouzské mediální kritice
III.
Vladimír Úlehla / Rodina Karla Krause a Jičín / Die Familie von Karl Krauns und Jičín
Tereza Kleplová / Karl Kraus a Jičín / Karl Kraus und Jičín
Eliška Pavlíková / Město svému rodákovi / Die Stadt ihren Landsmann
Ivan Fontana / Karl Kraus a jičínské osobnosti Svatopluk Volf a Karel Kazbunda / Karl Kraus und Jičíner Persönlichkeiten Svatopluk Volf und Karel Kazbunda
IV.
Joachim W. Storck / Hat Rainer Maria Rilke die Beziehung Karl Kraus – Sidonie Nádherný beeinflußt? (Legenden, Vermutungen, Tatsachen) / Ovlivnil Rainer Maria Rilke vztah Karla Krause k Sidonii Nádherné? (Legendy – dohady – fakta)
Alena Wagnerová / Sidonie Nádhernýs „vita reactiva“ (Über die Schwieirgkeiten mit der Würdigung Sidonie Nádhernýs in einer durch männliche Maßstäbe beherrschten Welt) / Sidonie Nádherné „vita reactiva“ (O potížích se zařazením Sidonie Nádherné ve světě poměřovaném mužskými měřítky)
Eva Lukášová / Zámek Vrchotovy Janovice a jeho interiéry v první polovině 20. století / Die Schloß Janowitz und seine Interieure in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Helga Turková / Krausiana Knihovny Národního muzea na zámku Vrchotovy Janovice / Krausiana der Bibliothek des Nationalmuseums auf dem Schloß Janowitz
Anne Martina Emonts / Wenn zwei dasselbe tun… (Karl Kraus und Mechtilde Lichnowsky in ihrer Sprachkritik) / Když dva dělají totéž… (Karl Kraus a Mechtilde Lichnovská ve své kritice řeči)
Šárka Šírová / Mechtilde Lichnovská a Karl Kraus / Mechtilde Lichnowsky und Karl Kraus
Miloš Řezník / Mary Dobrzenská, Karl Kraus a Potštejn / Mary Dobrzensky, Karl Kraus und Pottenstein
V.
Josef Čermák / Ze zákulisí prvních přednášek Karla Krause v Praze / Hinter den Kulissen der ersten Vortráge von Karl Kraus in Prag
Milada Písková / Karl Kraus a česká kultura / Karl Kraus und die tschechische Kultur
Josef Rodr / Marťani, mloci a spol. / Marsbewohner, Salamander und Cie
Zdeněk Mareček / Karl Kraus, Brünner Krausianer und deren Versuche, den literarischen und journalistischen Augiasstall in Mähren auszumisten / Karl Kraus, brněnští Krausiáni a jejich pokusy vyčistit literární a novinářský Augiášův chlév na Moravě
VI.
Eva Bílková / První české vydání románového dramatu Karla Krause / Die erste tschechische Ausgabe der Letzten Tage der Menschheit
Marcella Husová / Jan Münzer – český překladatel a propagátor díla Karla Krause / Jan Münzer – Übersetzer und Propagandist von Karl Kraus’ Werk
Dagmar Blümlová / Karl Kraus anglisty Aloyse Skoumala / Karl Kraus bei dem Anglisten Aloys Skoumal
Schlußwort / Slovo závěrem (Friedrich Pfäfflin)