(Czech) Ruralismus, jeho kořeny a dědictví: osobnosti – díla – ideje: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 22. – 23. dubna 2005 v Sedmihorkách

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2005

Počet stran: 342

ISBN: 80-86254-12-7

ISSN: 1211-975X

Cena: 160 Kč

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

Úvodní slova (Naděžda Macurová, Hana Maierová, Vladimíra Jakouběová)
I.
Jaroslav Med / Ideové kořeny ruralismu
Jiří Brabec / Geneze ruralismu
II.
Jitka Rauchová / Motivy venkovanství v české divadelní avantgardě
Dobrava Moldanová / Z galerie předchůdců ruralismu: Josef Holeček
Ondřej Macura / Josef Holeček a selství
František Všetečka / Počátek Holečkova cyklu Naši
III.
Ilona Gwóźdź-Szewczenko / V Čartakově kruhu. Ruralistické tendence v polské meziválečné literatuře
Lubomír Slezák / Ruralismus a realita českého venkova v meziválečném období
Vlastislav Hnízdo / Role časopisu Sever a východ v koncepci českého ruralismu
Tomáš Pavlíček / K obrysům jednoho modelu literární kultury. Kulturní publicistika Venkova a časopisu Brázda za druhé republiky
Zora Dvořáková / Politické procesy s ruralisty v 50. letech 20. století
Renata Ferklová / Ruralismus na pranýři, aneb „Jak bude žít národ, jemuž se půda stala výrob-ním prostředkem?“
Hana Faistauerová / Příběh z padesátých let. Václav Prokůpek, Josef Knap a František Křelina
Jiří Šouša / Ctí, ale nečtou? K reflexi děl ruralistů na české vesnici
Jaroslav Vávra / Možnosti využití literárních textů ruralistů na základní škole a gymnáziích
Josef Blüml / Venkovské inspirace v díle Jana Čarka
Luisa Nováková / Václav Prokůpek a ediční činnost Družstva Moravského kola spisovatelů věnovaná dětem
Vilém Kmuníček / Zdeněk Rón a ruralismus
Jaroslav Kohout / Zdeněk Rón (1889 – 1948), prozaik s duší básníka, technik s vyznáním samaritána
Oldřich Spálovský / Obraz Podkarpatské Rusi v románě Josefa Knapa “Puszta”
Pavel Knap / Pár vzpomínek na tatínka
IV.
Martina Halamová – Bohumil Jiroušek / Střety a paralely českého ruralismu a katolické literatury
Michal Bauer / Rozhlasová anketa „Proč mám rád venkov?“
Věra Jarolímková / Hodnota pokory a sebeobětování v díle K. V. Raise a F. Křeliny
Dagmar Blümlová / Kritik a překladatel Aloys Skoumal – Rusticus
Hana Svanovská / Kritik Bedřich Fučík a ruralisté
Marcela Pátková / Svědectví tradice v recepci Holanově
Veronika Boučková / Vztah ženy k venkovu v prózách Pavly Buzkové
Zdeněk Beneš / František Kutnar a ruralisté
Pavel Holát / Historik František Roubík v časopise Brázda a novinách Venkov
Jaroslava Honcová / Činnost Ústřední sociologické komise ČAZ za první republiky
Jaroslav Rokoský / Agrární strana, ruralisté a tichá hrdinství
V.
Ludomír Kocourek / Regionální prvky ruralismu
Jiří Kropáček / Ruralismus – regionalismus – proměny
Ondřej Kolář / Teorie o národní povaze jihočeské v beletristických souvislostech
Jiří Dvořák / Regionalisté Josef a Jan Stočtí a jejich vztah k ruralismu
Ivo Harák / František Xaver Boštík – básník regionální
Karel Komárek / Prozaik Jarolím Schäfer
Závěrečné slovo (Ondřej Macura)
Resumé
Přílohy
Věra Nečasová / Sever a východ 1925 – 1930. Článková bibliografie
Karel Čermák / Seznam knižních titulů edice Sever a Východ z nakladatelství Müller a spol. v Turnově
Seznam účastníků konference
Obrazová příloha