Evropské projekty

logo_iop_eu_mvcr_soalt_obdelnik_tesno_siroke
Projekt „Zefektivnění zveřejňování archiválií“
Číslo projektu – CZ.1.06/1.1.00/17.09402
Integrovaný operační program
Prioritní osa 1. – Modernizace veřejné správy
Oblast intervence 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.
Výzva č. 17 – Projekty e-Governmentu
Řídící orgán – Ministerstvo vnitra České Republiky
Investor, vlastník a provozovatel – Státní oblastní archiv v LitoměřicíchProjektový tým:
PhDr. Marek Poloncarz – Projektový manažer
Bc. Kateřina Kandlová – Administrátor a ekonom projektu
Mgr. Markéta Vladyková, Ph.D. – Odborný garant v oblasti archivnictví
Bc. Filip Šucha – Odborný garant pro ICT

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu „Zefektivnění zpřístupňování archiválií“ je zlepšení obslužnosti veřejnosti prostřednictvím nástroje pro zveřejňování digitalizovaných archiválií a zvýšení dostupnosti této služby. Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti a sjednocení celého IT prostředí Státního oblastního archivu (dále jen SOA) v Litoměřicích, zejména v oblasti digitalizovaných a digitálních dat.

Cílů bude dosaženo prostřednictvím následujících výstupů projektu:

  • Pořízením a implementací nového datového úložiště na pobočku SOA v Litoměřicích v Děčíně se navýší kapacita datového prostoru tak, aby byl připraven na další digitalizovaný materiál.
  • Pořízením výkonového serveru na pobočku SOA v Litoměřicích v Děčíně se zvýší výpočetní výkon serveru obsluhující digitalizovaná data tak, aby lépe zvládal plnění služby veřejnosti.
  • Pořízením serverů pro 5 dislokovaných poboček SOA a implementací technologie virtuální privátní sítě do všech poboček SOA se zvýší rychlost a efektivita přenosu digitalizovaných dat do datového centra na pobočku v Děčíně. S touto inovací se zvýší bezpečnosti proti neoprávněnému používání síťové infrastruktury SOA. Instalace jednotného prostředí na všech serverech pracovišť zásadním způsobem zlepší spolupráci jednotlivých nástrojů s hlavním datovým prostorem a zároveň umožní zvýšit bezpečnost a efektivitu celého systému.
  • Pořízením nové verze archivního softwaru pro dálkový přístup k digitalizovaným archiváliím a pořádacích aplikací se zefektivní a zrychlí zpracování a zveřejňování digitalizátů. Ergonomičtější uživatelské prostředí s novými funkcemi zvýší komfort návštěvníků portálu. Doplnění modulu evidence kartoték umožní zpracování a zveřejnění dalšího typu archiválií.

Digitalizace a dálkový přístup k archiváliím a archivním pomůckám zvyšuje badatelský komfort laickým i profesionálním uživatelům. Jedná se o nejpřístupnější možnost bádání pro tělesně postižené uživatele. Zvyšuje ochranu archiválií před poškozením, zničením a zcizením.

Haromonogram realizace projektu:
01/2015 zahájení projektu
03/2015 výběrová řízení na pořízení hardwarového vybavení
03/2015 výběrové řízení na upgrade softwaru pro dálkový přístup k digitalizovaným archiváliím a pořádání archiválií
04 – 07/2015 implementace a instalace hardwarového vybavení
04 – 07/2015 upgrade softwaru pro dálkový přístup k digitalizovaným archiváliím a pořádání archiválií
08/2015 zkušební provoz
09/2015 ukončení projektu

Financování projektu:
celkový rozpočet projektu – 1 815 000,-
dotace z IOP EU – 1 542 750,-
ze státního rozpočtu – 272 250,-

Kontakty:
Email: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 737 795 993

www.soalitomerice.cz
www.strukturalni-fondy.cz/iop

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
Šance pro váš rozvoj