Historie Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou

Pokud jde o existenci předválečného jabloneckého městského archivu, z důvodu nedlouhé historie obce splýval tento s registraturou tehdejšího městského úřadu.

Ze samostatných archivů byl v Jablonci nejprve ustaven Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technickou práci, a sice jako samostatná pobočka Národního technického muzea v Praze. Tento archiv se staral o písemnosti zrušených či rušených výrobních a obchodních podniků.

V padesátých letech v Jablonci působil Státní archiv. Instituce vznikla v roce 1947 a pod názvem expositura Archivu Ministerstva vnitra měla původně sídlo v sousedním Liberci. Po několika správních reformách znamenajících změnu sídla, kompetencí i názvů, a po spojení s jinými archivy získala nakonec instituce název Státní oblastní archiv (SOA) a za své sídlo Litoměřice. V Jablonci nad Nisou pak zůstala pouze jedna z poboček SOA, a to až do svého zrušení roku 1993.

Na počátku padesátých let byly položeny základy k organizaci okresních archivů ve všech okresech Libereckého kraje. Okresní archiv v Jablonci nad Nisou byl ustaven relativně pozdě, až v říjnu 1953.

V první polovině padesátých let byl archiv umístěn v budově bývalé exportní firmy Thiele a Rode v Jablonci nad Nisou. Od července 1959 měl hlavní sídlo ve Smržovce, v budově tamní spořitelny. Další depositáře měl okresní archiv na počátku šedesátých let v Jablonci nad Nisou a v Železném Brodě (správní reformou 1960 se totiž brodský městský archiv, jenž dříve podléhal okresnímu archivu v Semilech, stal detašovaným pracovištěm jabloneckým).

V polovině roku 1960 byla dokončena zásadní delimitace písemností mezi tehdejší jabloneckou pobočkou Národního technického muzea a okresním archivem.

V září 1961 se hlavní sídlo archivu přeneslo zpět ze Smržovky do Jablonce nad Nisou. Do konce roku 1963 byl materiál shromážděn v Jablonci a archivu tak zbyla centrála ve středu města a železnobrodské pracoviště. V roce 1977 pak získal archiv do užívání bývalý evangelický kostel v obci Nová Ves nad Nisou, čímž počet jeho odloučených pracovišť dosáhl počtu dvou.

Novelou číslo 343/1992 Sb. archivního zákona č.97/1974 Sb. došlo k zapojení okresních archivů do standardní struktury státní správy a Okresní archiv v Jablonci získal název Státní okresní archiv (SOkA) Jablonec nad Nisou.

V létě roku 1994 se centrála archivu přestěhovala z centra do účelově přestavěného objektu bývalého skladu Civilní obrany uprostřed lesoparku na okraji okresního města (číslo popisné 4151, Turnovská ulice 40A).

Železnobrodský depozitář byl vyklizen a písemnosti převezeny do jablonecké centrály v roce 1995.

V roce 2002 se stal SOkA vnitřní organizační jednotkou SOA v Litoměřicích.

V roce 2008 byl vyklizen další odloučený depozitář, umístěný do té doby v bývalém evangelickém kostele v obci Nová Ves nad Nisou. Většina z tam dosud uložených dokumentů je od té doby domovem v archivním areálu v Jablonci nad Nisou (hlavně justiční fondy), část byla převezena do nově zřízeného libereckého depozitáře jabloneckého SOkA (hospodářské fondy, filmy).

V roce 2012 získal archiv po několikaletém úsilí do majetku secesní budovu někdejšího jabloneckého městského chudobince a starobince z let 1908–1909 (číslo popisné 2000, Turnovská ulice 40), čímž bylo dovršeno uzavření kompaktního archivního areálu na kraji města.

Literatura o archivu

Padrta František (ed.), Okresní archiv v Jablonci nad Nisou v letech 1976–1980, Jablonec nad Nisou 1980.

Kašpar Jan, 60 let Františka Padrty. In: Archivní časopis 1995/1, Praha 1995, s. 47–48.

Kašpar Jan, Prameny Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou k hospodářským dějinám regionu. In: Vědecká pojednání Střediska pro koordinaci výzkumu na vysokých školách v Euroregionu Nisa II – 2, Liberec 1996, s. 140–143.

Kašpar Jan, Dějiny Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 1, Liberec 2000, s. 185–189.

Kašpar Jan, Archivy historických měst jabloneckého regionu uložené ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 2, Liberec 2001, s. 187–195.

Kašpar Jan, Nové městské a obecní znaky okresu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 3, Liberec 2002, s. 169–187.

Kašpar Jan, Cechovní archiválie uložené ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 3, Liberec 2002, s. 196–205.

Kašpar Jan, Archivní fondy drobných obcí jabloneckého regionu do roku 1945 uložené ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 4, Liberec 2003, s. 115–132.

Pečová Alena, Soupis kronik, fotokronik a pamětních knih uložených ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy. Regionální vlastivědný sborník Liberecka a Jablonecka  5/2003, Liberec 2004, s. 243–259.

Kašpar Jan, 70 let Františka Padrty. In: Archivní časopis 2004/4, Praha 2004, s. 283–285.

Pilz Pavel, Smržovský rukopis. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy. Regionální vlastivědný sborník Liberecka a Jablonecka  5/2003, Liberec 2004, s. 199–205.

Kašpar Jan – Padrta František, Archiválie Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou z oblasti školství a vzdělávání. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 6, Liberec 2005, s. 133–155.

Kašpar Jan, Archiválie hasičských a vojenských spolků uložené ve fondech Státního okresního archivu (SOkA) Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 7, Liberec 2006, s. 199–209.

Kašpar Jan, Jablonec nad Nisou. Stručný průvodce sedmi stoletími města, Jablonec nad Nisou 2006.

Kolektiv autorů, Česká republika, Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Stručný průvodce, Litoměřice 2007.

Kašpar Jan, Archiválie sportovních a tělovýchovných spolků uložené ve fondech Státního okresního archivu (SOkA) Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 8, Liberec 2007, s. 219–229.

Kašpar Jan – Padrta František, 70 let Valburgy Wowkové. In: Archivní časopis 2008/2, Praha 2008, s. 168–169.

Kašpar Jan, 70 let Valburgy Wowkové. In:  Fontes Nissae. Prameny Nisy 9, Liberec 2008, s. 261–263.

Kašpar Jan – Pečová Alena, Archiválie bezpečnostních sil (četnických stanic a stanic Sboru národní bezpečnosti) uložené ve fondech SOkA Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 9, Liberec 2008, s. 161–188.

Kašpar Jan, Ing. Karel Šimon a Jablonec nad Nisou. Příspěvek k dějinám města v květnu 1945. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 10, Liberec 2009, s. 157–168.

Kašpar Jan, Novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 10, Liberec 2009, s. 169–198.

Kašpar Jan, Osobní fondy uložené ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 11, Liberec 2010, s. 247–260.

Kašpar Jan, Další novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 11, Liberec 2010, s. 261–264.

Kašpar Jan, Příběh se šťastným koncem? (Proměny vztahu města Jablonce nad Nisou a Kaufbeuren – Neugablonz, úloha jabloneckého archivu v tomto procesu). Z Českého ráje a Podkrkoší – Suplementum 14 (Referáty z vědecké konference „Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách“ konané ve dnech 15.–16. dubna 2011 na Malé Skále), Turnov 2011, díl 1, s. 202–212.

Kašpar Jan, Rodinné, rodové a firemní fondy uložené ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 12, Liberec 2011, s. 271–280.

Kašpar Jan, Za Františkem Padrtou. Nekrolog. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 14/2, Liberec 2013, s. 89–90.

Neužilová Lucie – Vojtíšek Jan, Vizitace konventu v Kirchbergu am Wechsel roku 1322 (1323). Kritická edice nejstarší listiny SOkA Jablonec nad Nisou. In: Paginae historie 22/1, Praha 2014, s. 7–33.

Kašpar Jan, Jablonecko na přelomu let 1918/1919. Od konce Velké války přes provincii Deutschböhmen až k ČSR. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 19/1, Liberec 2018, s. 2–21.

Kašpar Jan, Další novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 19/1, Liberec 2018, s. 71–74.

Mgr. Jan Kašpar, červen 2019