Informace pro uchazeče o koncesi k předmětu podnikání „vedení spisovny“

Předmět podnikání „vedení soukromé spisovny“, který patřil mezi živnosti volné, byl na základě § 89 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) změněn od 1. 1. 2005 na živnost koncesovanou.

Zájemci o zmiňovaný předmět podnikání mají povinnost podat žádost k místně příslušnému živnostenskému úřadu. K zisku koncese potřebují žadatelé mj. také souhlasné stanovisko místně příslušného Státního oblastního archivu, kterým je pro Ústecký a Liberecký kraj Státní oblastní archiv v Litoměřicích (dále jen archiv). Souhlasné stanovisko je vydáno, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 68 odst. 4 zákona.

Po šetření v místě provozovny, kterou provede pověřený zaměstnanec archivu a při níž bude předložena potřebná dokumentace, je vydáno souhlasné či nesouhlasné stanovisko pro živnostenský úřad.

Doporučujeme všem žadatelům o koncesi, aby se předem seznámili s těmito podmínkami a v případě nejasností se obraceli na Státní oblastní archiv v Litoměřicích na tomto telefonním čísle: 477 755 961, Mgr. Tomáš Krýda.

Upozorňujme, že potřeba koncese na předmět podnikání „vedení spisovny“ se vztahuje pouze na ty právnické a fyzické osoby, které ve svých provozovnách ukládají za úplatu dokumenty jiných subjektů.