Knihovní řád

knihoven Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Článek 1
Poslání Knihovny a její právní zakotvení

 1. Tento knihovní řád platí pro všechny knihovny Státního oblastního archivu v Litoměřicích (dále jen knihovna). Seznam všech knihoven Státního oblastního archivu (dále jen archiv) je uveden v příloze.
 2. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví v platném zněníb) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách v platném znění

  c) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském v platném znění

 3. Knihovna je v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění specializovanou
  knihovnou ve smyslu §3, bodu 1, odst. d) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb.
 4. Úkolem a posláním knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a
  zpřístupňovat domácí i zahraniční literaturu z oboru archivnictví, historie, pomocných věd
  historických a jiných příbuzných oborů. Dále pak vytvářet knihovní fond z dokumentů
  dokládající kulturní, historické a jiné činnosti v regionu. Poskytovat knihovnické a
  informační služby především zaměstnancům k jejich odborné činnosti, vlastivědným
  pracovníkům, studentům a odborné veřejnosti. Knihovna přispívá veškerou svou činností
  k uchovávání kulturního dědictví, rozvoji vědy a vzdělanosti občanů. Knihovna nenahrazuje veřejné knihovny a neshromažďuje knihy obecného nebo nadregionálního významu a zaměření.
 5. Knihovna je knihovnou prezenční.

Článek 2
Uživatel knihovny – jeho práva a povinnosti

 1. Uživatelem knihovny (dále jen uživatel) se stává zaměstnanec Státního oblastního
  archivu v Litoměřicích nebo osoba starší 15 let, která se zaregistrovala – vyplnila
  badatelský list. V odůvodněných případech může ředitel archivu, vedoucí pracovník organizační
  jednotky nebo vedoucí oddělení, který spravuje knihovnu, povolit výjimku. Archiv postupuje při
  zpracování osobních údajů podle § 35 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví v platném znění.
 2. Uživatel je povinen řídit se badatelským a knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny.
 3. Do studovny uživatel vstupuje pouze s předměty a písemnostmi, které nezbytně potřebuje ke studiu.
 4. Uživatel se může pohybovat pouze v určených prostorách studovny, kde zachovává klid, čistotu a pořádek.
  Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst a pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, hlučet a používat mobilní telefony.
 5. Uživatel má nárok na jedno místo ve studovně. Místo je nejlépe si předem rezervovat a dohodnout návštěvu s pracovníkem studovny. V případě obsazení míst ve studovně uživatelé
  musí počkat na jejich uvolnění mimo budovu archivu.
 6. Pokud uživatel nebude dodržovat ustanovení knihovního a badatelského řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny.
 7. Uživatel je povinen využívat fondy knihovny v souladu s autorským zákonem.

Článek 3
Výpůjční a další služby

 1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Případné výjimky v rámci meziknihovní
  výpůjční služby může v odůvodněných případech povolit jen ředitel archivu, vedoucí pracovník organizační jednotky, případně vedoucí oddělení, který knihovnu spravuje.
  Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupnou příruční knihovnu, popřípadě vystavené časopisy a noviny. O ostatní knižní fondy žádá pracovníka knihovny nebo studovny a jemu též tyto zase vrací.
 2. Uživatel nemůže mít půjčeno najednou více než 6 vázaných svazků a více než 6 volných čísel časopisů
 3. Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze zaměstnanci, a to s vědomím pracovníka knihovny, který vede výpůjční evidenci
  zaměstnanců. Na požádání pracovníka knihovny musí knihy vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají půjčeny.
 4. Knihovna může uživatelům na požádání zprostředkovat výpůjčky v rámci meziknihovní výpůjční služby. Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu podává pracovník
  knihovny v písemné, popřípadě elektronické formě a obsahujea) údaje umožňující identifikaci knihovního dokumentu, např. název, označení autora, označení vydavatele, místo, pořadí a rok vydání, číslo knihovního dokumentu v mezinárodních registračních systémech,b) údaje umožňující identifikaci žádající knihovny, například její název a adresu, telefonní číslo, faxové číslo a elektronickou adresu,

  c) údaje umožňující identifikaci dožádané knihovny,

  d) požadavky na způsob zprostředkování knihovního dokumentu,

  e) lhůtu, ve které má být žádost vyřízena.

 5. Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se v rámci meziknihovní výpůjční služby půjčují jen ke zdůvodněným účelům.
 6. Půjčování k výstavním účelům, především z historických fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce.
 7. Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě elektronického katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.
 8. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Převzetí dokumentu je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na badatelském listu.
  Je zakázáno jakkoliv zasahovat do dokumentu, podtrhávat, zvýrazňovat či vpisovat poznámky poznámek do textu. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase,
  který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 9. Používání vlastního technického zařízení (např. výpočetní techniky) může povolit pracovník studovny pouze v případě, že tím nebudou omezeni ostatní uživatelé.
  Použití vlastního bezdotykového reprodukčního zařízení (např. digitálního fotoaparátu)lze povolit pouze na základě písemné žádosti uživatele. V zásadě není možné použít
  takové vlastní reprodukční zařízení, které potřebuje přisvětlení mimo běžné osvětlení studovny (např. blesk, scanner apod.).

Článek 4
Výpůjční lhůty a vracení dokumentů

 1. Výpůjční lhůta (rezervace knihovních dokumentů ve studovně) je zpravidla jeden měsíc.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena na základě dohody s pracovníkem knihovny.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky do studovny.

Článek 5
Využívání výpočetní techniky

 1. Podle technických možností může knihovna zpřístupnit počítačová pracoviště, určena k využívání elektronických informačních zdrojů Knihovny.
 2. Uživateli je zakázáno používat na počítačích v knihovně jiné programové vybavení než to, které je mu nabídnuto.

Článek 6
Náhrada všeobecných škod

 1. Náhrady za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito způsoby:a) dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazběb) dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)

  c) finanční náhradou podle ceny díla na trhu v době ztráty.

 2. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení atd.) poškodí toto zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na
  opravu této techniky či počítačové sítě.
 3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má Knihovna právo na pozastavení služeb poskytovaných uživateli.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014

PhDr. Marek Poloncarz
Ředitel Státního oblastního archivu