Pro veřejnost

 • Badatelský řád
  Badatelský řád Státního oblastního archivu v Litoměřicích vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona 190/2009 Sb. Čl. 1 Obecná ustanovení Nahlížet do ...
 • Ceník služeb Státního oblastního archivu v Litoměřicích
  podle ustanovení § 17 vyhlášky 213/2012, kterou se mění vyhláška 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. Rozsah poskytovaných služeb se může ...
 • Činnosti státního okresního archivu
  Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v přiměřeném rozsahu odvozeném ...
 • Historie archivu
  Počátky Státního oblastního archivu v Litoměřicích sahají do roku 1948, kdy byl ke dni 21.12. zřízen v Litoměřicích depozitář archivu ministerstva vnitra. Ten přešel od 1.1.1950 do správy KNV v Ústí n. L. a změnil svůj ...
 • Informace pro žadatele o zapůjčení archiválií na výstavy
  Žádost se podává řediteli Státního oblastního archivu v Litoměřicích (dále jen Archiv) a to minimálně 6 měsíců před zahájením výstavy. Vypůjčitel by měl být obeznámen se Základními podmínkami pro vystavení archiválií (viz ...
 • Knihovní řád
  knihoven Státního oblastního archivu v Litoměřicích Článek 1 Poslání Knihovny a její právní zakotvení Tento knihovní řád platí pro všechny knihovny Státního oblastního archivu v Litoměřicích (dále jen knihovna). Seznam všech knihoven Státního oblastního archivu (dále ...
 • Legislativa
  Právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České Republiky.
 • Nejčastější otázky
  Jaké údaje je potřeba pro hledání svých předků znát? Jméno a příjmení hledané osoby či osob. Místo narození, sňatku nebo úmrtí, a to podle toho, který údaj hledáte. Alespoň přibližné datum hledané události. Kde mohu údaje o svých ...
 • Výstavy