Z Českého ráje a Podkrkonoší – pokyny autorům

Publikovány mohou být jen práce, založené na studiu archivních či hmotných pramenů a znalosti literatury a přinášející nové poznatky. Všechny studie jsou recenzovány a podle výsledku buď přijaty k tisku, nebo vráceny autorovi k doplnění či přepracování, popřípadě odmítnuty. Příspěvky redakce pravopisně a citačně sjednocuje a vyhrazuje si též právo drobných stylistických úprav.

Redakční uzávěrka je k 31. březnu běžného roku. Texty zasílejte výhradně v elektronické podobě jako přílohu E-mailu (archiv@semily.net) v editoru Word nebo ve formátu rtf. Zásilku si vždy nechejte příjemcem potvrdit. Text nijak neformátujte – bez zarovnávaného pravého okraje, odsazování odstavců, dělení slov, členěním do sloupců apod. Ke zvýraznění lze užít kurzívu, tučné a majuskulní písmo, neužívejte podtrhávání a prostrkávání. Mezi odstavci nevynechávejte řádky. Klávesu Enter používejte jen k oddělování odstavců. Číslice jedna a nula pište výhradně s použitím těchto znaků, tj. 1 nebo 0. V textu používejte přednostně kulaté závorky. Vynechané pasáže v citacích opatřete hranatou závorkou a třemi tečkami […]. Mezi slovy a za interpunkcí (i v datech, jménech a zkratkách) dělejte jednoúhozové mezery. Uvozovky budou v tisku nahrazeny kurzívou, rozlišujte spojovník a pomlčku (Ctrl + -).

Poznámkový aparát prosím nepropojujte s textem pomocí hypertextu (poznámka pod čarou v programu MS-Word), v tiskárně by odkazy zmizely. Poznámky se označují číslicí bez závorky jako horní index, dodejte je jako zvláštní soubor. Bibliografické citace se řídí ISO 690.

Vždy připojte stručné resumé (do 10 řádků), pokud možno již v kvalitním překladu do němčiny nebo angličtiny, i s jeho původním českým zněním.

K článku zašlete podle jeho rozsahu vhodné ilustrace. Preferujeme kvalitně naskenované fotografie (TIFF nebo JPEG alespoň 300 dpi, u pérovek 600 dpi), zaslané přes internetové úložiště, můžete však dodat i originální fotografie a pérovky, které si zpracujeme sami. K očíslovaným obrázkům zašlete v souboru i text popisek, s uvedením jména autora obrázku.

Každý příspěvek musí být opatřen úplným jménem autora s vědeckými tituly, adresou jeho pracoviště, mailovou adresou a adresou bydliště.

Autorské korektury jsou obvykle rozesílány elektronicky ve formátu PDF. Korekturu je možno provést buď nástroji programu Adobe Acrobat, nebo mailem zaslat redakci čísla stránek, odstavců a řádek s uvedením opravy, popř. stránky vytisknout, opravit a zaslat poštou nebo oskenované mailem redakci. Druhá korektura slouží jen k ověření realizace požadovaných oprav. Korektury se provádějí standardními korekturními znaménky (ČSN 88 0410). Zvláštní pozornost je nutno věnovat číslům 1/2 a 1/4, značkám pro plochu a objem a dále znakům, které se nevyskytují v české abecedě.

Úprava bibliografických citací podle ISO 690

Ročenka Z Českého ráje a Podkrkonoší (nerada) od svého 26. svazku přechází na bibliografické citace podle ČSN ISO 690 ve znění platném od 1. 4. 2011. Tam, kde norma připouští více možností, vybíráme v těchto pokynech jednu z nich (v ročence musí být citace sjednoceny). Na poznámky odkazujeme horním indexem bez závorky, obvykle umístěným za interpunkčním znaménkem. Na internetu jsou k dispozici i generátory citací.

Poprvé se vždy uvádí celé jméno autora a celý název díla. Kurzíva je povinná pro název a podnázev, avšak je-li dílo publikováno ve sborníku nebo periodiku, přechází kurzíva na jeho název. Při opakování titulu je možno uvést jen autora a název díla, přitom zkrátit jméno autora na iniciálu a název od čísla strany oddělit čárkou. U periodik se místo vydání a vydavatel uvádějí tehdy, je-li jejich název nedostatečný k jasné identifikaci zdroje. Běžné zkratky časopisů není nutné rozepisovat ani odkazovat (např. AČ, SAP, ČČH, ČSPSČ, ZČRP apod.).

Je-li v dokumentu uvedeno více autorů, uvádíme všechny do počtu tří a oddělujeme je pomlčkou. U více autorů uvádíme jen prvního a ostatní nahradíme zkratkou „et al.“ Název citujeme podle titulního listu, podnázev oddělujeme dvojtečkou. Uvedení vydání je povinné pouze v případě, že se nejedná o první vydání. V případě více míst vydání se uvádí první. Také nakladatel se uvádí pouze první, přičemž se vynechávají údaje nepotřebné pro jeho identifikaci. Mezera u dvojtečky uvozující podnázev nebo za místem vydání se píše pouze po interpunkčním znaménku. Povinné je ISBN nebo u periodik ISSN (tzv. standardní identifikágor), je-li toto číslo v publikaci uvedeno. Upravena je nyní i citace z internetu [online] – datum publikování je někdy obtížné zjistit, v hranatých závorkách vždy uvést „cit. rok-měsíc-den citace“, URL je uvozena „Dostupné z:“. Podrobnosti viz např.: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf [cit. 2013-02-22].

Děkujeme Vám za laskavé pochopení.

Nejběžnější vzory a příklady citací:

1) Monografie:

PŘÍJMENÍ, Jméno tvůrce. Název díla: podnázev díla. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok vydání. Rozsah díla. Název edice a číslování. Standardní identifikátor.

Příklad:
JAKOUBĚOVÁ, Vladimíra. Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku: tradiční podomácká výroba nápojů z ovoce a bylin v Pojizeří. Turnov: Muzeum Českého ráje, 2012, s. 137–138. ISBN 978-80-87416-09-9.

Při opakování:
JAKOUBĚOVÁ, V. Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku, s. 137–138.

2) Diplomová, rigorózní a habilitační práce:

Příklad:
MYSLIVCOVÁ, Dana. Osobnost a dílo Miloše Martena. Olomouc: 1995. 93 s. Diplomová práce. Filozofická fakulty Univerzity Palackého, Katedra bohemistiky a slavistiky. Vedoucí práce Eduard Petrů.

3) Příspěvek ve sborníku:

PŘÍJMENÍ, Jméno tvůrce. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce zdrojového dokumentu. Název zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Název edice a číslování. Standardní identifikátor.

Příklad:
COGANOVÁ, Daniela. Vlastivědné sborníky Českého ráje a Podkrkonoší v redakci učitelských jednot. In: Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii: Vlašim 24.–25. listopadu 2011. Benešov: Muzeum Podblanicka, 2012, s. 193–210. ISBN 978-80-86452-29-6.

4) Článek v periodiku:
PŘÍJMENÍ, Jméno tvůrce. Název příspěvku. Název periodika, Rok, ročník, číslo svazku, lokace části. Standardní identifikátor – ISSN.

Příklad:
JAKUBEC, Pavel – ŠONSKÁ, Zuzana. Zaniklé vesnice Mýdlov, Přáslavice a Zlabecko. Z Českého ráje a Podkrkonoší, 2009, sv. 22, s. 96–110. ISSN 1211-975X.

5) Webová stránka, elektronická monografie:

PŘÍJMENÍ, Jméno tvůrce. Název stránky [online]. Datum publikování [citováno dne]. Dostupné z: URL adresa stránky.

Příklad:
BIERNÁTOVÁ, Olga – SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197), platné od 1. dubna 2011 [online]. 2011 [cit. 2013-02-27]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.