Životní situace

03. Pojmenování (název) životní situace

Získání informací z archivních fondů a sbírek

04. Základní informace k životní situaci

Archiválie jsou písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy vzniklé z činnosti státních orgánů, obcí a jiných právnických i fyzických osob, které byly vybrány k trvalému uchování vzhledem k době jejich vzniku, obsahu, původu a vnějším znakům.

Občané mohou v archiváliích vyhledávat potřebné informace, pořizovat si z nich poznámky a kopie (bez poplatku) a dále mohou o pořízení rešerší, výpisů, opisů a kopií požádat archiv (za poplatek).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba oprávněná nahlížet do archiválií musí být starší 15 let (osoba mladší 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K nahlížení v archivech jsou přístupné archiválie starší třiceti let pokud zveřejnění jejich údajů není chráněno zvláštními právními předpisy. Ke studiu se předkládají i archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti bývalé státní bezpečnosti, společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě a archiválie, které byly jako dokumenty před převzetím do evidence archiválií veřejně přístupné.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Před započetím studia je nutné zjistit, zda se požadované archiválie v daném archivu nalézají. Většina jich je uložena na základě provenienčního principu podle původců a jejich kompetenčních oblastí, v nichž působily. Doporučujeme proto, abyste se před návštěvou archivu přesvědčili, že požadované archiválie v něm jsou uloženy a písemně nebo telefonicky o své návštěvě předem informovali.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Email: info@soalitomerice.cz
Tel.: 420 737 795 993

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • písemnou žádost psanou volnou formou s uvedením požadavku
  • nebo při osobní návštěvě průkaz totožnosti
  • případně žádost o povolení studia adresovanou řediteli nebo vedoucímu archivu

Občané České republiky vyplňují do badatelského listu číslo občanského průkazu, cizinci vyplňují číslo pasu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při první návštěvě archivu vyplníte badatelský list a poté žádanku o předložení požadovaných archiválií ke studiu. Obojí získáte přímo na úřadě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky:
Archiválie jsou badatelům předkládány k nahlížení bez poplatků. Správní úkony jsou zpoplatňovány podle zákona o správních poplatcích. Služby poskytované archivem jsou účtovány podle Ceníku služeb, který je přílohou č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu – info@soalitomerice.cz

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Útvar ředitele Státního oblastního archivu v Litoměřicích

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.9.2007

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.