(Czech) Informace pro uchazeče o koncesi k předmětu podnikání „vedení spisovny“

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Předmět podnikání „vedení soukromé spisovny“, který patřil mezi živnosti volné, byl na základě § 89 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) změněn od 1. 1. 2005 na živnost koncesovanou.

Zájemci o zmiňovaný předmět podnikání mají povinnost podat žádost k místně příslušnému živnostenskému úřadu. K zisku koncese potřebují žadatelé mj. také souhlasné stanovisko místně příslušného Státního oblastního archivu, kterým je pro Ústecký a Liberecký kraj Státní oblastní archiv v Litoměřicích (dále jen archiv). Souhlasné stanovisko je vydáno, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 68 odst. 4 zákona.

Po šetření v místě provozovny, kterou provede pověřený zaměstnanec archivu a při níž bude předložena potřebná dokumentace, je vydáno souhlasné či nesouhlasné stanovisko pro živnostenský úřad.

Doporučujeme všem žadatelům o koncesi, aby se předem seznámili s těmito podmínkami a v případě nejasností se obraceli na Státní oblastní archiv v Litoměřicích na tomto telefonním čísle: 477 755 961, Mgr. Tomáš Krýda.

Upozorňujme, že potřeba koncese na předmět podnikání „vedení spisovny“ se vztahuje pouze na ty právnické a fyzické osoby, které ve svých provozovnách ukládají za úplatu dokumenty jiných subjektů.