(Czech) Historie Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Pokud jde o existenci předválečného jabloneckého městského archivu, z důvodu nedlouhé historie obce splýval tento s registraturou tehdejšího městského úřadu.

Ze samostatných archivů byl v Jablonci nejprve ustaven Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technickou práci, a sice jako samostatná pobočka Národního technického muzea v Praze. Tento archiv se staral o písemnosti zrušených či rušených výrobních a obchodních podniků.

V padesátých letech v Jablonci působil Státní archiv. Instituce vznikla v roce 1947 a pod názvem expositura Archivu Ministerstva vnitra měla původně sídlo v sousedním Liberci. Po několika správních reformách znamenajících změnu sídla, kompetencí i názvů, a po spojení s jinými archivy získala nakonec instituce název Státní oblastní archiv (SOA) a za své sídlo Litoměřice. V Jablonci nad Nisou pak zůstala pouze jedna z poboček SOA, a to až do svého zrušení roku 1993.

Na počátku padesátých let byly položeny základy k organizaci okresních archivů ve všech okresech Libereckého kraje. Okresní archiv v Jablonci nad Nisou byl ustaven relativně pozdě, až v říjnu 1953.

V první polovině padesátých let byl archiv umístěn v budově bývalé exportní firmy Thiele a Rode v Jablonci nad Nisou. Od července 1959 měl hlavní sídlo ve Smržovce, v budově tamní spořitelny. Další depositáře měl okresní archiv na počátku šedesátých let v Jablonci nad Nisou a v Železném Brodě (správní reformou 1960 se totiž brodský městský archiv, jenž dříve podléhal okresnímu archivu v Semilech, stal detašovaným pracovištěm jabloneckým).

V polovině roku 1960 byla dokončena zásadní delimitace písemností mezi tehdejší jabloneckou pobočkou Národního technického muzea a okresním archivem.

V září 1961 se hlavní sídlo archivu přeneslo zpět ze Smržovky do Jablonce nad Nisou. Do konce roku 1963 byl materiál shromážděn v Jablonci a archivu tak zbyla centrála ve středu města a železnobrodské pracoviště. V roce 1977 pak získal archiv do užívání bývalý evangelický kostel v obci Nová Ves nad Nisou, čímž počet jeho odloučených pracovišť dosáhl počtu dvou.

Novelou číslo 343/1992 Sb. archivního zákona č.97/1974 Sb. došlo k zapojení okresních archivů do standardní struktury státní správy a Okresní archiv v Jablonci získal název Státní okresní archiv (SOkA) Jablonec nad Nisou.

V létě roku 1994 se centrála archivu přestěhovala z centra do účelově přestavěného objektu bývalého skladu Civilní obrany uprostřed lesoparku na okraji okresního města (číslo popisné 4151, Turnovská ulice 40A).

Železnobrodský depozitář byl vyklizen a písemnosti převezeny do jablonecké centrály v roce 1995.

V roce 2002 se stal SOkA vnitřní organizační jednotkou SOA v Litoměřicích.

V roce 2008 byl vyklizen další odloučený depozitář, umístěný do té doby v bývalém evangelickém kostele v obci Nová Ves nad Nisou. Většina z tam dosud uložených dokumentů je od té doby domovem v archivním areálu v Jablonci nad Nisou (hlavně justiční fondy), část byla převezena do nově zřízeného libereckého depozitáře jabloneckého SOkA (hospodářské fondy, filmy).

V roce 2012 získal archiv po několikaletém úsilí do majetku secesní budovu někdejšího jabloneckého městského chudobince a starobince z let 1908–1909 (číslo popisné 2000, Turnovská ulice 40), čímž bylo dovršeno uzavření kompaktního archivního areálu na kraji města.

Literatura o archivu

Padrta František (ed.), Okresní archiv v Jablonci nad Nisou v letech 1976–1980, Jablonec nad Nisou 1980.

Kašpar Jan, 60 let Františka Padrty. In: Archivní časopis 1995/1, Praha 1995, s. 47–48.

Kašpar Jan, Prameny Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou k hospodářským dějinám regionu. In: Vědecká pojednání Střediska pro koordinaci výzkumu na vysokých školách v Euroregionu Nisa II – 2, Liberec 1996, s. 140–143.

Kašpar Jan, Dějiny Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 1, Liberec 2000, s. 185–189.

Kašpar Jan, Archivy historických měst jabloneckého regionu uložené ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 2, Liberec 2001, s. 187–195.

Kašpar Jan, Nové městské a obecní znaky okresu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 3, Liberec 2002, s. 169–187.

Kašpar Jan, Cechovní archiválie uložené ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 3, Liberec 2002, s. 196–205.

Kašpar Jan, Archivní fondy drobných obcí jabloneckého regionu do roku 1945 uložené ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 4, Liberec 2003, s. 115–132.

Pečová Alena, Soupis kronik, fotokronik a pamětních knih uložených ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy. Regionální vlastivědný sborník Liberecka a Jablonecka  5/2003, Liberec 2004, s. 243–259.

Kašpar Jan, 70 let Františka Padrty. In: Archivní časopis 2004/4, Praha 2004, s. 283–285.

Pilz Pavel, Smržovský rukopis. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy. Regionální vlastivědný sborník Liberecka a Jablonecka  5/2003, Liberec 2004, s. 199–205.

Kašpar Jan – Padrta František, Archiválie Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou z oblasti školství a vzdělávání. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 6, Liberec 2005, s. 133–155.

Kašpar Jan, Archiválie hasičských a vojenských spolků uložené ve fondech Státního okresního archivu (SOkA) Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 7, Liberec 2006, s. 199–209.

Kašpar Jan, Jablonec nad Nisou. Stručný průvodce sedmi stoletími města, Jablonec nad Nisou 2006.

Kolektiv autorů, Česká republika, Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Stručný průvodce, Litoměřice 2007.

Kašpar Jan, Archiválie sportovních a tělovýchovných spolků uložené ve fondech Státního okresního archivu (SOkA) Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 8, Liberec 2007, s. 219–229.

Kašpar Jan – Padrta František, 70 let Valburgy Wowkové. In: Archivní časopis 2008/2, Praha 2008, s. 168–169.

Kašpar Jan, 70 let Valburgy Wowkové. In:  Fontes Nissae. Prameny Nisy 9, Liberec 2008, s. 261–263.

Kašpar Jan – Pečová Alena, Archiválie bezpečnostních sil (četnických stanic a stanic Sboru národní bezpečnosti) uložené ve fondech SOkA Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 9, Liberec 2008, s. 161–188.

Kašpar Jan, Ing. Karel Šimon a Jablonec nad Nisou. Příspěvek k dějinám města v květnu 1945. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 10, Liberec 2009, s. 157–168.

Kašpar Jan, Novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 10, Liberec 2009, s. 169–198.

Kašpar Jan, Osobní fondy uložené ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 11, Liberec 2010, s. 247–260.

Kašpar Jan, Další novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 11, Liberec 2010, s. 261–264.

Kašpar Jan, Příběh se šťastným koncem? (Proměny vztahu města Jablonce nad Nisou a Kaufbeuren – Neugablonz, úloha jabloneckého archivu v tomto procesu). Z Českého ráje a Podkrkoší – Suplementum 14 (Referáty z vědecké konference „Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách“ konané ve dnech 15.–16. dubna 2011 na Malé Skále), Turnov 2011, díl 1, s. 202–212.

Kašpar Jan, Rodinné, rodové a firemní fondy uložené ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 12, Liberec 2011, s. 271–280.

Kašpar Jan, Za Františkem Padrtou. Nekrolog. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 14/2, Liberec 2013, s. 89–90.

Neužilová Lucie – Vojtíšek Jan, Vizitace konventu v Kirchbergu am Wechsel roku 1322 (1323). Kritická edice nejstarší listiny SOkA Jablonec nad Nisou. In: Paginae historie 22/1, Praha 2014, s. 7–33.

Kašpar Jan, Jablonecko na přelomu let 1918/1919. Od konce Velké války přes provincii Deutschböhmen až k ČSR. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 19/1, Liberec 2018, s. 2–21.

Kašpar Jan, Další novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy 19/1, Liberec 2018, s. 71–74.

Mgr. Jan Kašpar, červen 2019