(Czech) Činnost pobočky

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly:

  • pečuje o svěřenou část Národního archivního dědictví a zpracovává podklady pro jeho evidenci,
  • zpracovává archiválie a archivní soubory a vyhotovuje k nim archivní pomůcky,
  • přejímá a eviduje přírůstky archiválií, zajišťuje jejich delimitace a zpracovává lokaci svěřených archivních souborů,
  • zpracovává podklady k návrhům na prohlášení archiválií nebo archivních souborů za archivní kulturní památky a za národní kulturní památky,
  • provádí prověrku fyzického stavu archiválií a podmínek v depozitářích a podniká kroky nezbytné k nápravě v případě ohrožení archiválií,
  • zajišťuje využívání, studium a nahlížení do archiválií uložených v pobočce, vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie,
  • spravuje knihovnu odborné literatury,
  • podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu.