(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší – základní informace

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Název: Z českého ráje a Podkrkonoší
Podnázev: vlastivědná ročenka
Značka pro citace: ZČRP
Poslání periodika: Recenzované neimpaktované periodikum, přinášející původní vědecké studie z oblasti historie, archeologie, etnologie a dějin umění, dále odborné články a edice pramenů. Připojeny jsou zprávy o činnosti archivů a muzeí v horním Pojizeří, Podkrkonoší a Českém ráji a recenze literatury.
Periodicita: 1x ročně + supplementa z vědeckých konferencí Pekařovy společnosti
Recenzní
řízení:
Recenzovány jsou všechny studie a materiály. Recenze zadává redakce nejméně dvěma nezávislým odborníkům a řízení probíhá anonymně, tj. recenzentovi není známo, kdo příspěvek napsal, autorům nesdělujeme jména recenzentů. Autor se nemusí s recenzentovými připomínkami bezvýhradně ztotožnit, o akceptování či odmítnutí připomínek autorem s konečnou platností rozhoduje vedoucí redaktor v dohodě s předsedou redakční rady. O odmítnutí či zařazení příspěvku s konečnou platností rozhodne redakční rada.
Hlavní vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily, Archivní 570
Spoluvydavatelé: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71
Vedoucí redaktor: PhDr. Ivo Navrátil, Státní okresní archiv Semily
Tajemník redakce: Mgr. Pavel Jakubec, Státní okresní archiv Semily
Adresa redakce: Státní okresní archiv Semily, Archivní 570, 513 01
Telefon: +420 488 577 830; +420 775 191 364
E-mail: rocenka.semily@soalitomerice.cz
Web periodika www.soalitomerice.cz
Redakční rada:
– úkoly: Redakční rada formuje odborný profil periodika a posuzuje jeho ediční plán; dále posuzuje odbornou úroveň původních vědeckých prací (rukopisů), které jsou zařazovány do edičního plánu a stanoví recenzenty těchto prací.
– externí členové: PaedDr. Jan Luštinec (předseda), ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici
Karol Bílek, prom. hist., Literární archiv Památníku národního písemnictví Praha
Mgr. Eva Chodějovská, správce Mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.
Mgr. Radka Janků, zástupce ředitele Státního okresního archivu Jičín
PhDr. Markéta Lhotová, historička Severočeského muzea v Liberci
Mgr. Jiří Louda, odborný pracovník Krkonošského muzea ve Vrchlabí
– interní členové: PhDr. Michal Babík, ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně
PhDr. Miroslav Cogan, historik umění Muzea Českého ráje v Turnově
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., archeolog Muzea Českého ráje v Turnově
Pokyny autorům: viz zvláštní stránka
Citační norma: ISO 690, verze 2011