(Czech) Činnost státního okresního archivu

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v přiměřeném rozsahu odvozeném z předmětu činnosti Archivu. Státní okresní archiv zejména:

 • prostřednictvím archivních inspektorů provádí kontrolu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby u původců v jeho působnosti; za tímto účelem vede evidenci příslušných subjektů,
 • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, přejímá a eviduje přírůstky archiválií, zajišťuje jejich delimitace a zpracovává lokaci svěřených archivních souborů,
 • připravuje podklady a navrhuje řediteli Archivu uložení sankce fyzickým a právnickým osobám za přestupky a správní delikty podle zákona,
 • poskytuje vlastníkům nebo držitelům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby,
 • v rámci vymezené působnosti vede základní evidenci Národního archivního dědictví archiválií u něj uložených a archiválií uložených mimo archiv a druhotnou evidenci Národního archivního dědictví kulturně-vědeckých institucí,
 • zajišťuje všestrannou péči o svěřenou část Národního archivního dědictví a provádí jeho inventuru,
 • zpracovává podklady k návrhům na prohlášení archiválií nebo archivních souborů za archivní kulturní památky a za národní kulturní památky,
 • zpracovává archiválie, archivní fondy a archivní sbírky a vyhotovuje k nim archivní pomůcky,
 • kontroluje fyzický stav archiválií a podmínky v depozitářích, vyhodnocuje stav jejich mikroklimatu a odstraňuje případně zjištěné závady a jejich příčiny,
 • zajišťuje konzervaci a restaurování archiválií,
 • zajišťuje využívání, studium a nahlížení do archiválií, archivních fondů a sbírek a vykonává agendu s tím spojenou,
 • vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie,
 • spravuje knihovnu odborné literatury v oboru archivnictví, spisové služby a regionální historie a doplňuje knižní fond,
 • podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů,
 • podílí se na výstavních a prezentačních aktivitách Archivu.