(Czech) Historie archivu

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

 

Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu v Litoměřicích bylo zřízeno v roce 1996 poté, kdy v důsledku změněných společenských podmínek došlo ke zrušení Generálního ředitelství koncernu Severočeských hnědouhelných dolů v Mostě (jehož byl Sdružený koncernový archiv v Mostě-Velebudicích součástí) a ke vzniku samostatných těžebních podnikatelských subjektů.

Budova archivu v Dělnické ulici č.16 byla uvedena do provozu na podzim roku 1982 a byla vybudována jako náhrada za likvidované objekty ve starém Mostě. Ve své době to byla jedna z mála nově postavených a účelově vybavených staveb v republice sloužící výhradně archivním účelům, vybavená posuvnými kompaktními skříněmi k ukládání archiválií.

Areál dopravních služeb a pomocných provozů SHD v Mostě-Velebudicích, jehož byl depozitář Velebudice součástí, byl navržen Báňskými projekty Teplice (ing. Křesák) a postaven n.p. Montostavem Košice. Na přelomu 70. a 80. let stála celá investice 11 milionů korun (z toho vnitřní vybavení 4 mil.Kč).

Vedle archivu Severočeských hnědouhelných dolů v Mostě v něm sídlila i podniková spisovna generálního ředitelství SHD.

Ke zřízení podnikového archivu SHD došlo ovšem již mnohem dříve , v roce 1947, a jeho hlavním cílem byla záchrana registratur starých těžebních společností a dolů před neodbornými skartacemi a ničením.

První odbornou archivářkou se zde v roce 1952 stala PhDr. Zdeňka Frőhlichová. Archiv sídlil ve sklepních a nádvorních místnostech správní budovy a ve škole Na Komendě, které byly naprosto nevyhovující nejen z hlediska prostorového, ale nezajišťovaly ani základní podmínky pro bezpečné uložení písemností. Proto bylo rozhodnuto pro potřeby archivu rekonstruovat památkově chráněný objekt na nám. gen.. Svobody (čp.176 na tzv. II. náměstí) v Mostě . S ohledem na hospodářský význam SHD, na důležitost archivních materiálů uložených v podnikovém archivu a na perspektivu narůstání cenných archivních fondů byl sdružený podnikový archiv SHD (SPA SHD) zařazen sdělením ministra paliv a energetiky z roku 1961 do I. kategorie podnikových archivů. V roce 1968 v něm bylo uloženo na 1.200 bm archiválií a přes 10.000 důlních map a plánů, které obhospodařovaly dvě stálé pracovnice a tři brigádníci.

V roce 1975 bylo na základě rozhodnutí Archivní správy ministerstva vnitra (a po dohodě se SOA v Litoměřicích) na SPA SHD delegováno metodické řízení spisoven na jednotlivých podnicích SHR a současně rozhodnuto o jeho zařazení mezi archivy s trvalou perspektivou.

Vzhledem k tomu, že likvidace starého Mostu postupovala rychleji než výstavba nové archivní budovy v Mostě-Velebudicích, došlo na podzim roku 1976 k opětovnému stěhování podnikového archivu, tentokrát do provizoria v ulici Svatopluka Čecha čp. 1045.

Po rozpadu koncernu SHD a zrušení GŘ se objevily značné problémy s financováním a organizačním začleněním archivu. Ač nově vzniklé akciové společnosti uznávaly opodstatněnost existence centrálního archivu a důležitost materiálů v něm uložených a zpočátku se podílely na jeho finančních nákladech, vedení SHD Komes, a.s. Most, kam byl od roku 1989 podnikový archiv SHD začleněn, spatřovalo jedinou možnost dalšího udržení v prodeji objektu. V roce 1992 byla proto uzavřena smlouva nejdříve o pronájmu prostor k ukládání archiválií mezi ministerstvem vnitra, resp. SOA Litoměřice a SHD-Komes, v roce 1996 celou archivní budovu ministerstvo vnitra zakoupilo. Postupně sem byly přesunuty archiválie ze zrušeného depozitáře SOA Litoměřice na Skalce ve Vlastislavi, též část fondů 1. oddělení z centrály v Litoměřicích a pobočky Státního oblastního archivu v Žitenicích.

Jádrem uložených materiálů jsou hornické fondy důlních společností a firem z bývalého podnikového archivu SHD (organizační vývoj revíru vyšel jako zvláštní číslo 7 Technicko-ekonomického zpravodaje Hnědé uhlí v roce 1988, o rok později byl vydán Průvodce po archivních fondech a sbírkách Sdruženého koncernového archivu SHD, Most).

V 90. letech sem byly postupně přesunuty podnikové archiválie ze zrušeného depozitáře na Skalce ve Vlastislavi z různých průmyslových oborů – sklářství, potravinářství, textilní výroba, chemie, farmacie, strojírenství, zbrojní výroba, hutnictví apod., které dokumentují vývoj průmyslového podnikání v severních Čechách. Na pracovišti Most je uložena rozsáhlá sbírka důlních map a plánů, která čítá na 25 000 kusů a je hojně využívána báňskými odborníky. Jsou do ní průběžně zařazovány nově přejímané přírůstky z likvidovaných dolů. Nejstarší mapy pocházejí z let 1747-1767 a zobrazují těžbu rud na Hoře Svaté Kateřiny. Po převezení archivních fondů báňských úřadů z centrály v Litoměřicích lze na našem pracovišti studovat vývoj hornického podnikání v revíru od počátku 19. stol.

V letech 2010-2011 se uskutečnil rozsáhlý přesun archiválií v souvislosti s uvedením do provozu nového objektu v Litoměřicích v Kamýcké ulici, kam byly deponovány archiválie zrušených krajských národních výborů Liberec a Ústí nad Labem, písemnosti německé okupační správy Sudet (Říšské místodržitelství Liberec a Župní samospráva Liberec), německé okupační soudy, zájmové organizace a spolky apod. Účetní archivy šlechtických rodů Lobkoviců, Dreherů a Wünscheků byly částečně vráceny soukromým vlastníkům, částečně přesunuty do depozitáře v Kamýcké ulice, stejně jako archiválie zrušených státních statků a výzkumných zemědělských ústavů.

V současné době je v oddělení správy fondů a sbírek v Mostě-Velebudicích uloženo přes 1100 archivních souborů o rozsahu cca 3 700 bm a časového rozpětí 1707-2012. Převažující část z tohoto množství tvoří archiválie podnikatelských subjektů a firem pestrého spektra průmyslových odvětví. Menší část dokumentů co do rozsahu, nikoliv svým významem, představují fondy institucí a organizací s krajskou působností pro Ústecký a Liberecký kraj.

PhDr. Eliška Králová, 2014