Informace o provozu podatelny

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Centrální podatelna:

Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice

Spisové uzly (přijímají dokumenty doručené přímo oddělení mimo centrální podatelny):

Spisový uzel:
Adresa:
Státní okresní archiv Česká Lípa
Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa
Státní okresní archiv Děčín
Dlouhá jízda – zámek 1253, 405 02 Děčín I
Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
Boženy Němcové 68, 432 01 Kadaň
Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
Turnovská 40A, 466 01 Jablonec nad Nisou
Státní okresní archiv Liberec
Vilová 339/24, 460 10 Liberec
Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích
Terezínská 909/59, 410 02 Lovosice
Státní okresní archiv Louny
Mírové náměstí 57, 440 01 Louny
Státní okresní archiv Most
Leoše Janáčka 1310/2, 434 01 Most
Státní okresní archiv Semily
Archivní 570, 513 01 Semily – Podmoklice
Státní okresní archiv Teplice
Školní 8, 415 01 Teplice
SOA Pobočka Děčín – Podmokly
Zbrojnická 14/1, 405 02 Děčín – Podmokly

 

b) úřední hodiny podatelny (spisového uzlu):

Po – Čt: 9:00 – 14:00
Pá – 9:00 – 13:00
Mimo dny státních svátků

c) elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

info@soalitomerice.cz

d) identifikátor datové schránky:

3gnaiva

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Podatelna potvrzuje, že zpráva byla doručena, zasláním zprávy. Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Podatelna zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Podatelna zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí podatelně jako nedoručitelná, podatelna provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

e) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Formáty datové zprávy, které archiv v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

a) Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005)
b) Portable Network Graphics (png, ISO/IEC 15948)
c) Tagged Image File Format (tif/tiff, revize 6 – nekomprimovaný)
d) JPEG File Interchange Format (jpeg/jfif, ISO/IEC 10918)
e) video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2 (mpeg1/mpeg2, ISO/IEC 13818)
f) zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MPEG-1 Audio Layer
2/Audio Layer 3 (mp2/mp3)
g) Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (pcm)
h) Portable Document Format (pdf)
i) Extensible Markup Language Document1 (xml)
j) 602XML Filler dokument (fo/zfo)
k) Hypertext Markup Language Document (html/htm)
l) Open Document Text (odt)
m) Open Document Spreadsheet (ods)
n) Open Document Presentation (odp)
o) prostý text (txt)
p) Rich Text Format (rtf)
q) MS Word Document (doc/docx)
r) MS Excel Spreadsheet (xls/xlsx)
s) MS PowerPoint Presentation (ppt/pptx)
t) Graphics Interchange Format (gif)

Celková velikost zprávy posílané do podatelny nesmí přesáhnout 6 MB.

Celková velikost zprávy posílané do datové schránky nesmí přesáhnout 20 MB.

f) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

* CD -ROM

* DVD

* USB Flashdisk – pouze při podání na podatelně

* USB externí HDD – pouze při podání na podatelně

g) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Pokud lze zjistit z doručeného dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu a vyzve odesílatele k zaslání nového dokumentu. Dokument se škodlivým kódem se po vyrozumění zničí. Není-li archiv schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který obsahuje škodlivý kód, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

h) důsledky doručení vadných dokumentů v analogové či digitální podobě:

Pokud archiv zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se archivu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, archiv dokument dále nezpracovává. Není-li archiv schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Archiv obdobně postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložené na přenosném technickém nosiči dat, na kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.