GDPR

Ochrana osobních údajů

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice, e-mail: info@soalitomerice.cz, ID datové schránky: 3gnaiva (dále jen Archiv) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v Archivu je Mgr. Olga Košínová Kottová, e-mail: kottova@soalitomerice.cz.

Archiv zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností. Dále pak na základě souhlasu subjektu údajů ke konkrétním účelům. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a subjekt údajů může již poskytnutý souhlas odvolat, změnit nebo upravit jeho rozsah.

Subjekt údajů má právo žádat o přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož
i právo na přenositelnost údajů.

Osobní údaje jsou v Archivu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu za dodržování skartačních lhůt. Osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaně
a nejsou profilovány. Není předpoklad příjemců ve třetích zemích.

Archiv má zavedeny kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy pro zajištění ochrany zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Soupis činností, při kterých jsou v Archivu zpracovávány osobní údaje, je uvedeno.