Činnost odboru

Odbor v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly:

  1. u vnitřních organizačních jednotek Archivu provádí metodickou činnost na úseku kontroly výkonu spisové služby a archivnictví, zpracování archiválií (včetně schvalování archivních pomůcek) a evidence Národního archivního dědictví,
  2. prostřednictvím archivních inspektorů provádí kontrolu výkonu spisové služby u organizačních složek státu s působností na území kraje, u jejich správních archivů a jimi zřízených státních příspěvkových organizací, s výjimkou těch, které si zřídily specializované archivy,
  3. prostřednictvím archivních inspektorů provádí kontrolu výkonu spisové služby u orgánů územních samosprávných celků s působností na území kraje a u jimi zřízených nebo založených organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob, s výjimkou orgánů města Ústí nad Labem a jimi zřízených organizačních složek a právnických osob; za tímto účelem vede evidenci příslušných subjektů,
  4. provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u všech původců uvedených v bodech 2) a 3) a u politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, církví a náboženských spolků, u vysokých škol a škol a právnických osob zřízených zákonem se sídlem na území kraje,
  5. připravuje podklady a návrhy pro správní řízení včetně řízení o uložení sankce fyzickým a právnickým osobám za přestupky a správní delikty podle zákona a předkládá je řediteli Archivu,
  6. provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení; u vnitřních organizačních jednotek Archivu metodicky sjednocuje postup při skartačním řízení a výběru archiválií,
  7. vede základní evidenci Národního archivního dědictví ve správě oddělení správy fondů a sbírek a pobočky Děčín a archiválií uložených mimo archiv a druhotnou evidenci Národního archivního dědictví Archivu, územně příslušných specializovaných a soukromých archivů a archivů kulturně-vědeckých institucí včetně evidence sbírky archivních pomůcek,
  8. poskytuje vlastníkům a držitelům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby,
  9. vyjadřuje se k žádosti o provozování živnosti „vedení spisovny“ podle zvláštního právního předpisu.
  10. podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů.